NP3 gjorde lyckad emission
Foto: Riksbanken

NP3 gjorde lyckad emission

Ekonomi

5 mars 2018

Nu kan bolaget med bas i Sundsvall plocka in närmare 290 miljoner till nya projekt.

 

Resultatet för NP3s företrädesemission av preferensaktier visar att 10 687 615 preferensaktier, motsvarande 98,3 procent av de erbjudna preferensaktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter.

Därtill har teckningsanmälningar motsvarande 3 898 495 preferensaktier mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter, vilka tilldelas 180 174 preferensaktier. Emissionsgarantin från Poularde AB respektive Glimmerhuset Förvaltnings AB har således inte behövts utnyttjas.

Vidare har styrelsen i NP3 tillåtit att Poularde AB, som betalning för teckning av sin pro rata-del i företrädesemissionen, motsvarande 2 144 673 preferensaktier, kvittat den fordran som uppkommit mot NP3 i samband med tillträdet till det fastighetsbestånd som förvärvats från Poularde AB.

Genom nyemissionen kommer NP3 att tillföras cirka 288 miljoner kronor före emissionskostnader. De 180 174 preferensaktier som inte tecknats med stöd av teckningsrätter har tilldelats övriga tecknare i enlighet med de principer som anges i prospektet. Besked om tilldelning vid teckning utan stöd av teckningsrätter skickas endast till de som erhållit tilldelning.

Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Genom företrädesemissionen kommer NP3s aktiekapital att öka med 38 037 261,50 kronor till 228 223 572,50 kronor och det totala antalet aktier kommer att öka med 10 867 789 aktier till 65 206 735 aktier, varav 54 338 946 stamaktier och 10 867 789 preferensaktier, när företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) på Nasdaq Stockholm är i dag den 5 mars 2018. De nya preferensaktierna som tecknats med stöd av teckningsrätter förväntas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm omkring den 12 mars 2018.

Carnegie Investment Bank AB är finansiell rådgivare och Hannes Snellman Advokatbyrå är legal rådgivare till NP3 i samband med nyemissionen.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se