NP3 Fastigheter tar in en halv miljard

NP3 Fastigheter tar in en halv miljard

Ekonomi

17 september 2020

NP3 har framgångsrikt emitterat en grön senior icke säkerställd obligation om totalt 500 miljoner kronor.

Beloppet ligger inom ett rambelopp om totalt 800 miljoner kronor.

De Nya Obligationerna förfaller till betalning i januari 2024 och löper med en rörlig ränta om STIBOR (3 månader) med tillägg av 3,90 procentenheter per år. NP3 kommer att ansöka om upptagande till handel av de Nya Obligationerna på Nasdaq Stockholm, Sustainable Bond List.

Ett belopp motsvarande emissionslikviden från de Nya Obligationerna kommer att användas i enlighet med Bolagets nyligen etablerade gröna ramverk samt för refinansiering av Bolagets utestående obligationer 2017/2021 med ISIN SE0009805054 (de ”Befintliga Obligationerna”). NP3 har, som tidigare kommunicerats i ett pressmeddelande den 14 september 2020, offentliggjort ett återköpserbjudande avseende de Befintliga Obligationerna som löper till den 17 september 2020 ("Återköpserbjudandet") och likviden för Återköpserbjudandet förväntas redovisas omkring den 23 september 2020.

NP3 avser även att påkalla full förtida inlösen av de Befintliga Obligationerna (som ej återköps via Återköpserbjudandet) till ett pris om 101% av nominellt belopp plus upplupen men ej utbetald ränta, villkorat av att utbetalning av emissionslikviden för de Nya Obligationerna sker. Sådan full förtida inlösen kan tidigast ske från den 14 oktober 2020.

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och Swedbank AB (publ) har agerat arrangörer och bookrunners i samband med emissionen och Swedbank AB (publ) har strutkurerat det gröna ramverket. Roschier Advokatbyrå AB har agerat legal rådgivare i samband med transaktionerna.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se