NP3 blir storägare i Maxfastigheter
Foto: Pixabay

NP3 blir storägare i Maxfastigheter

Transaktion

18 februari 2019

Maxfastigheter offentliggjorde i december 2018 att de ingått en bytesaffär med NP3. Samtidigt blir Sundsvallsbolaget storägare i bolaget. 

Maxfastigheter har tillträtt fastigheterna Arvika Sargen 3, Arvika Silon 3, Arvika Blästern 2, Hagfors Grinnemo 1:180, Hagfors Neken 7, Filipstad Västerängen 23, Säffle Säffle 6:50, Torsby Vasserud 3:10, Karlstad Lerum 1:20, Sunne Brårud 1:120 och Sunne Skäggeberg 15:72, vilka Bolaget förvärvade från dotterbolag till NP3 i bolagsform.

Bolaget har även idag avträtt fastigheten Sundsvall Ljusta 7:9 som de sålt till NP3, genom NP6 Förvaltning, i bolagsform.

Förvärven och avyttringen ovan var villkorade av varandra och bolaget har finansierat nettoköpeskillingen till NP3 genom nya banklån och tillgängliga likvida medel, samt genom revers och kvittningsemission enligt nedan.

Vid avtalens ingående beslutade styrelsen i Maxfastigheter, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, om en riktad nyemission av högst 1 426 849 nya aktier, riktad till NP3. Enligt beslutet skulle emissionen ske till en teckningskurs om 30 kronor per aktie och ha en teckningstid till och med den 29 mars 2019. NP3 skulle vidare ha rätt att betala aktierna genom kvittning av NP3:s fordran på bolagets enligt ovannämnda revers.

NP3 har nu tecknat sig för och blivit tilldelad 1 426 849 nya aktier i Maxfastigheter, varvid kvittning av ovannämnda revers har skett. Den sammanlagda teckningskursen är 42 805 470 kronor.

NP3 blir härmed ägare till 8,9 procent av samtliga aktier och röster i bolaget. Det totala antalet aktier och röster uppgår efter emissionen till 16 000 000 stycken.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se