Norrköpings tingsrätt byggstartar

Norrköpings tingsrätt byggstartar

Stadsutveckling

29 september 2022

Tingsrättens nuvarande lokaler på Olai Kyrkogata tillgodoser inte dagens krav och behöver ersättas. Under flera år har diskussioner förts och planer dragits upp för att bygga nya lokaler. 

Nu är byggproduktionen äntligen igång i kvarteret Skepparen nära Packhusrondellen.

Efter Domstolsverkets upphandling blev det Serneke Sverige AB som fick bygguppdraget på totalentreprenad. Företaget har tidigare svarat för tingsrätten i Sundsvall. Parallellt med åtagandet i Norrköping uppförs också en byggnad för Göta hovrätt i Jönköping.

En byggnad för tingsrätt måste klara speciella krav, där många har med säkerhet att göra, säger Anders Johansson, regionchef på Serneke Sverige. Planlösningen måste hantera flöden av skilda personkategorier som inte får träffa på varandra utanför förhandlingssalarna. Huset kommer också att ha en säkerhetskontroll med röntgen. Vidare måste tingsrätten klara att spela in och sända video, vilket ställer särskilda krav på hur belysning och reflexer hanteras.

Förutom att klara de funktioner som krävs av en tingsrätt och tekniska krav, har vi tillsammans med kommunen och arkitekten arbetat fram en exteriör som vi hoppas att stadens invånare uppfattar som vacker, fortsätter Anders Johansson.

Både vi och Domstolsverket är angelägna att bygga för hållbarhet över tid och därmed ta vårt samhällsansvar. Ett stöd i det arbetet är att använda ett certifieringssystem, som i detta fall BREEAM, avslutar Anders Johansson på Serneke.

BREEAM gör det möjligt att ta fram Bespoke-varianter av manualen för ovanliga byggnadstyper, berättar Anna Joelsson. BREEAM-SE 2017 fungerar annars för bostäder, handel, industri, skolor och hotell, men en domstol har så speciell utformning att granskning och poängberäkning inte skulle bli rättvis.

Inte hela kvarteret

Byggnaden kommer att disponera ungefär en fjärdedel av den aktuella tomten. Kommunen planerar nu för den övriga bebyggelsen i kvarteret. Tingsrätten ska resa sig i fyra våningar med förhandlingssalar på plan 1 och 2, samt administration på plan 3 och 4. I källaren ska bland annat arkiv inrymmas. Teknikrum blir fördelade på flera plan.

Norrköpings tingsrätt är ett viktigt projekt för Serneke och blir ett betydelsefullt inslag i företagets referenslista. Det kan bli fråga om att bygga fler tingsrätter i framtiden.

Certifieringsarbetet

För arbetet med certifieringen anlitas en BREEAM AP (Advisory Professional) och en BREEAM assessor, båda från Sweco. Joakim Friedrich är BREEAM AP och knuten till byggets projektgrupp. Han finns med som rådgivare från början till slut i projektet. Anna Joelsson är BREEAM assessor och hennes uppgift är att granska underlag (bevis), utvärdera om projektets lösningar uppfyller kraven och rekommendera till Sweden Green Building Council (SGBC) som utfärdar certifieringen vilken poäng som bör utdelas. Som opartisk står assessorn utanför projektgruppen.

Projektet ska förhålla sig till BREEAM-SE 2017 – en manualversion som är anpassad till svenska förhållanden och översatt till svenska. Men för tingsrätten har kraven även anpassats till detta speciella projekt.

Ett exempel är att tingsrätten fått undantag från kraven på dagsljus. Förhandlingssalarna i tingsrätten saknar fönster för att ingen ska kunna se in och för att förhandlingar ska kunna filmas i lämplig belysning. Ett dagsljuskrav blir då inte relevant.

I tidigt skede i projektet gjordes en plan för certifieringsprocessen, för att fördela ansvar och för att bedöma vilka miljöindikatorer som skulle uppnås. Ju fler indikatorer som projektet tar poäng på, desto högre slutbetyg får byggnaden. Tingsrätten satsar på betyget Excellent, som är det näst högsta på den 5-gradiga skalan.

Det är viktigt att starta tidigt med certifieringsarbetet, säger Anna Joelsson. För att få ett högt betyg är det nödvändigt att uppfylla de krav som ställs på förstudie, samråd och planering. För att undvika dyra ändringar mot slutet är det också viktigt att tidigt ta fram rätt underlag för projektörerna så de vet vilka krav som gäller.

Vi upplever att efterfrågan på certifieringar för byggnader ökar och då särskilt för befintliga byggnader där många nu certifierar hela sitt fastighetsbestånd, avslutar Anna Joelsson.

Norrköpings tingsrätt är ett viktigt projekt för Serneke och blir ett tungt inslag i företagets referenslista. Bild: ON Arkitekter

Olika svårighetsgrad

Vissa av indikatorerna i BREEAM är lätta för projekt i Sverige att samla poäng för. Detta gäller framförallt Legionella-risk, ventilation och vatten. Byggnadens resiliens för att bland annat motverka risken för översvämning är ett område där extra ansträngningar görs i projekt tingsrätten, inte minst för att hindra översvämning i källaren som kommer att innehålla arkiv. Ekologi och biologisk mångfald är ett annat fokusområde. En ekolog har anlitats för inventeringar och för att ta fram förslag på förbättrad biologisk mångfald. I sammanhanget kan nämnas att byggnaden kommer att ha både solceller och vegetation på taket.

Projektets assessor och AP hjälper konsultgruppen och byggentreprenören med att förklara och förtydliga BREEAM-manualen. Om SGBC behöver rådfrågas är det bra att veta att fem tekniska frågor per projekt ingår utan extra kostnad.

Anna Joelsson är även hållbarhetschef på Sweco Buildings och pratar ofta hållbarhet med många olika fastighetsägare.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se