Ännu en som ökar hyresintäkterna med över 20%

Ännu en som ökar hyresintäkterna med över 20%

Ekonomi

12 maj 2022

Sagax ökar på många fronter i sin delårsrapport inte minst när det gäller hyresintäkterna.

För 2022 beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd, tillkännagivna förvärv och försäljningar samt vid nuvarande valutakurser uppgå till 3 200 miljoner kronor. Prognosen tillkännagavs vid avlämnande av bokslutskommuniké för 2021.

  • Hyresintäkterna ökade med 21 % till 885 miljoner kronor (731 miljoner kronor motsvarande period föregående år).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 23 % till 786 (637) miljoner kronor.
  • Förvaltningsresultat per A- och B-aktie ökade med 26 % till 2,27 (1,80) kronor efter utspädning.
  • Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med 864 (1 381) miljoner kronor.
  • Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med –233 (226) miljoner kronor.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 581 (2 157) miljoner kronor motsvarande 4,77 (6,59) kronor per A- och B-aktie efter utspädning.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 670 (414) miljoner kronor motsvarande 1,91 (1,10) kronor per A- och B-aktie efter utspädning.
  • Nettoinvesteringarna uppgick till 1 116 (971) miljoner kronor varav 964 (1 057) miljoner kronor avsåg fastighetsförvärv.

 

OFÖRÄNDRAD PROGNOS FÖR 2022

 

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se