Ändrade förutsättningar för småhusproduktionen
Bild: Unsplash

Ändrade förutsättningar för småhusproduktionen

Ekonomi

30 november 2022

Överskotten på nya hyresrätter för Sverige som helhet samt i Skåne- och Västra Götalands län består. Samtidigt har den senaste tidens kraftiga uppgång i ränteläget medfört att underskottet på nya villor i Stockholms län har försvunnit.

SBAB Booli Housing Market Index (HMI) mäter hur efterfrågan på nyproducerade bostäder förhåller sig till det aktuella utbudet, när hänsyn tas till boendebetalningarna som andel av hushållens inkomster (sett till bland annat bopriser, räntor, amorteringar och hyror), preferenser för olika boendeformer och flyttmönster mellan kommunerna. Indexet ger en signal om det råder balans, överskott eller underskott på marknaden för nyproducerade bostäder för olika upplåtelseformer i olika områden i Sverige.

Ränteuppgången ser ut att slå allra hårdast mot villor - underskottet har försvunnit i Stockholms län och överskott i flera regionsstäder.

Villaindexet stiger i alla tre storstadsområdena och allra brantast i Västra Götalands län som nu för första gången närmar sig ett överskott mätt från indexets startår 2016. Det tidigare underskottet på villor i Stockholms län har försvunnit medan indexet pekar på fortsatt balans mellan efterfrågan och utbudet i Skåne län. I flera regionsstäder, som Norrköping och Eskilstuna, pekar indexet på mycket stora överskott på villor. Det senaste halvårets kraftigt ökande räntor är en viktig anledning till detta.

- Vårt index pekar mot dramatiskt ändrade förutsättningar för villaproduktionen. I Stockholms län har det tidigare fleråriga underskottet på nya villor försvunnit. Vi ser också nya överskott och stora förstärkningar av tidigare överskott i flera av Sveriges större regionsstäder. Det är tydligt att den stora ränteuppgången på senare tid har slagit särskilt hårt mot efterfrågan på småhus. Höga priser på insatsfaktorer har dessutom gjort det svårt att justera ner priserna på nya hus i takt med den sjunkande efterfrågan, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

Det högre ränteläget spär även på tidigare överskott på nya bostadsrätter i några regionsstäder

Ränteuppgången har också lett till att indexet för bostadsrätter stigit, men det pekar fortfarande på balans mellan efterfrågan och utbudet i samtliga tre storstadsregioner. I regionsstäderna Halmstad, Uppsala och Jönköping indikerar indexet att det nu är ett överskott på nya bostadsrätter i förhållande till efterfrågan.

Mindre påverkan av ränteläget på nya hyresrätter men tidigare överskott består Indexet för hyresrätter pekar, liksom föregåendet kvartal, på ett överskott i Skåne- och Västra Götalands län. I Stockholms län råder, enligt indexet, alltjämt balans mellan efterfrågan och utbudet, men trenden går mot ett överskott även där. - Det är tydligt att ränteuppgången, så här långt, har slagit betydligt hårdare mot efterfrågan på ägda bostäder jämfört med hyresrätter i våra tre storstadsområden men också för riket som helhet. Samtidigt råder, enligt vårt index, redan ett överskott på nya hyresrätter i både Skåne- och Västra Götalands län och trenden går mot överskott även i Stockholms län, säger Robert Boije.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se