Mängder av nya bostäder på gång i Halmstad

Mängder av nya bostäder på gång i Halmstad

Bostäder

28 september 2022

Strukturplan i Högalund, planbesked i Gullbrandstorp och reservation av lagerverksamhet i Kistinge industriområde – var några av ärendena som behandlades på kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott godkände på tisdagen strukturplanen för Högalund, norr om Sofieberg. Beslutet innebär att det nu finns en tydligare målbild för området, vilket betyder att tempot i omvandlingen av området nu kan öka.

Strukturplanen inkluderar fem inriktningar som ska prägla den fysiska planeringen av platsen:

  • Effektivt markutnyttjande för god bebyggd miljö och levande stadsmiljö
  • Värna vattenmiljön
  • Hänsyn till platsens grundvatten
  • Ett robust dagvattensystem
  • Hållbara vardagsresor

Än är det för tidigt att beskriva exakt hur Högalund kommer att se ut i framtiden men med strukturplanen finns områdets omvandling presenterat med breda penseldrag. Den redovisar hur området skulle kunna se ut när det gäller exempelvis gator, grönska, stadsrum, bebyggelse och dess koppling till omgivningen.

I linje med kommunens översiktsplan ska den fortsatta planeringen av platsen ha som utgångspunkt i att tillgodose behovet av bostäder och bidra till att minska segregationen i Halmstad som helhet.

Positivt planuppdrag för 900 bostäder i Högalund

I samband med att strukturplanen antogs lämnade utskottet ett planuppdrag om att bygga upp till 900 bostäder på kommunal mark i Högalund, norr om Sofieberg.

Den kommunala mark som berörs kallas H13 i den nya översiktsplanen, framtidsplan 2050, och är i dag obebyggd. Bostadsprojektet har som målsättning att komplettera områdena Sofieberg och Kärleken med bostadsformer som inte finns där i dag. Blandad bebyggelse i området ses som en möjlighet att minska segregationen i kommunen, vilket ligger i linje med målen för Framtidsplan 2050.

Framtagande av hållbarhetsprogram

En förutsättning för att Högalund ska kunna bebyggas är att området planeras och byggs på ett sätt som inte påverkar dricksvattnet negativt. Därför fick kommunledningsförvaltningen under mötet i uppdrag att ta fram ett hållbarhetsprogram. Hållbarhetsprogrammet syftar till att säkra den långsiktiga dricksvattenförsörjningen i Högalund och ska undersöka hur den framtida stadsdelen kan växa fram med ett socialt, ekologiskt- och ekonomiskt hållbart perspektiv.

Strukturplanen och planuppdraget går vidare till kommunstyrelsen som är sista beslutsinsats.

Positivt planbesked för hyresrätter i Gullbrandstorp

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott lämnade positivt planbesked för 24 nya hyreslägenheter i Gullbrandstorp.

Det finns bebyggelse i form av en affär och en vårdcentral på delar av den berörda fastigheten, Gullbrandstorp 1:344, redan i dag.

Fastighetsägaren vill enligt ansökan bygga ovanpå nuvarande bebyggelse och bygga ut med ytterligare en byggnad. Planen är två direkt anslutande fyravåningshus med plats för centrumverksamhet på bottenplan och hyresrätter ovanpå. Totalt 24 hyresrätter planeras i projektet.

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott gav grönt ljus till planerna i samband med att de under tisdagen lämnade positivt planbesked. Projektet stämmer bra överens med den nya översiktsplan, Framtidsplan 2050, som nyligen vunnit laga kraft. I dag bor sex procent av invånarna i Gullbrandstorp i hyresrätter. Ett blandat bostadsbyggande skulle bidra till att stadsdelen kompletteras ytterligare med blandad bebyggelse, vilket i sin tur bidrar till intentionerna i översiktsplanen om en minskad bostadssegregation i kommunen.

Detaljplan för fler campingplatser antas

Förslaget om ändring av detaljplan för en utökning av Gullbrannagårdens camping, konferens- och lägergårdsverksamhet antas efter beslut i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott den 27 september.

Det aktuella området ligger cirka tio kilometer söder om Halmstad centrum utmed E6:an. Syftet med nya detaljplanen är att Gullbranngården ska kunna öka antalet campingplatser och stugor för kunna expandera sin verksamhet. Den nya detaljplanen ser också till att campingen får en ny infart genom väg 542.

Reservation i Kistinge industriområde

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade i dag att godkänna ett reservationsavtal för fastigheten Fyllinge 20:483. Det är AB Th. Schéle som inkommit med en förfrågan om att reservera fastigheten i Kistinge industriområde. Avsikten är att bygga ut deras befintliga lagerverksamhet i området genom att reservera grannfastigheten. Fullföljer företaget villkoren som ställts i reservationsavtalet säljs fastigheten till dem för en köpeskilling om 2 138 656 kronor

 

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se