Minskat förvaltningsresultat för Genova

Minskat förvaltningsresultat för Genova

Ekonomi

25 februari 2021

Efter en stark utveckling under 2020 backade Genovas förvaltningsresultat under Q4. VD Michael Moschewitz kan dock glädjas åt bra drag i uthyrningen och ökade hyresintäkter.

Under Q4 2020 uppgick Genovas hyresintäkterna till 62,8 miljoner kronor (52,6), en ökning med 19 procent.

Driftsöverskottet för kvartalet blev 47,2 miljoner kronor (35,5), alltså en uppgång med 33 procent.

Däremot backade förvaltningsresultatet med 26,8 procent till 10,8 miljoner kronor (13,7), varav förvaltningsresultat hänförligt till stamaktieägarna uppgick till 0,3 miljoner kronor (3,2), motsvarande 0,01 kr (0,10) per stamaktie.

Resultat efter skatt för det fjärde kvartalet landade på 108,2 miljoner kronor (150,6), motsvarande 2,47 kr (4,56) per stamaktie. Resultatet föll alltså med 39,2 procent jämfört med motsvarande period 2019. Styrelsen föreslår en utdelning om 10,50 kronor (10,50) per preferensaktie att delas ut kvartalsvis samt ingen utdelning på stamaktier.

Genovas stamaktie har rört sig mellan som lägst 66,55 kronor och som högst 83,50 kronor sedan noteringen den sista juni 2020. Nu är kursen tillbaka runt 76 kronor, det pris som aktien handlas på under sin första börsdag.

God tillväxt och uthyrning

VD Michael Moschewitz pekar i samband med bokslutskommunikén på bolagets tillväxt under 2020:

– 2020 var ett år med stark utveckling och viktiga tillväxtsteg för Genova, i en turbulent omvärld präglad av Corona-pandemin. Vi genomförde notering av stamaktien på Nasdaq Stockholm och en nyemission som stärkte vår finansiella ställning och likviditet. Genovas första och miljöcertifierade hyresbostäder stod klara och vi kompletterade portföljen med flera strategiska förvärv. Året avslutades med fortsatt tillväxt i fastighetsbestånd, driftsöverskott och antal bostäder i pågående byggnation.

Även om förvaltningsresultatet dippade i Q4 så blev det en ökning sett till helåret, och Michael Moschewitz är mycket nöjd med den fina uthyrningen under hela 2020.

– Genova fortsatte att utvecklas med god lönsamhet under 2020. Vi ökade under året förvaltningsresultatet till 61 miljoner kronor, motsvarande en ökning om 64 procent per stamaktie, vilket väl överstiger målet om en genomsnittlig årlig tillväxt om 20 procent. Värdeförändringarna var dock större under 2019 vilket gör att vi redovisar ett resultat efter skatt för perioden som är lägre än föregående år. Även målet om en årlig tillväxt i långsiktigt substansvärde per stamaktie om minst 20 procent överträffades genom transaktioner, framgångsrik förvaltning och lönsam projektutveckling, konstaterar Michael Moschewitz.

Under året har Genova nytecknat och förlängt hyresavtal överstigande 30 000 kvadratmeter med stabila och långsiktiga hyresgäster.

– Detta ser vi som ett tecken på styrka i vår portfölj och en framtidstro på våra lägen, det är även ett kvitto på ett starkt arbete i vår förvaltningsverksamhet., säger Michael Moschewitz.

Ökad takt i bostadsbyggnationen

Sommaren 2020 stod Genovas första hyresbostäder klara och inflyttade, ett viktigt steg i företagets tillväxtstrategi.

– Genova har ett tydligt fokus på tillväxt genom produktion av hållbara hyresbostäder och samhällsfastigheter för egen förvaltning. Vi har flera projekt under byggnation, samtliga med en tydlig hållbarhetsprofil, planerad miljöcertifiering och grön finansiering. I januari meddelade vi att vi ökar takten väsentligt i pågående produktion genom byggstart av bostadsprojekt i Knivsta och Enköping samt ökad yta i vårt pågående projekt i Norrtälje. Totalt omfattar dessa projekt cirka 60 000 kvadratmeter och över 1 000 hyresbostäder. Detta innebär att Genovas produktionstakt ökar kraftigt från 438 bostäder i pågående byggnation per 30 september 2020 till över 900 vid utgången av första kvartalet 2021, säger Michael Moschewitz.

Nya mål och stor byggrättsportfölj

Genovas styrelse fastställde Genovas nya operativa tillväxtmål i januari 2021 där man växlar upp tempot i verksamheten.

– Vi ska från 2022 öka pågående byggnation av egenproducerade bostäder till 1 500 per år från tidigare målet 750. Därtill ska vi öka andelen hyresintäkter från bostads- och samhällsfastigheter till minst 70 procent av Genovas totala hyresintäkter vid utgången av 2023 från tidigare målet 60 procent vid utgången av 2024, förklarar Michael Moschewitz.

Genova har idag en stor byggrättsportfölj om närmare 400 000 kvadratmeter med betydande övervärden att arbeta med.

– Det säkerställer en stabil organisk tillväxt med hög lönsamhet och stark koncentration till våra prioriterade marknader Storstockholm och Uppsalaregionen. Samtidigt utvärderar vi för närvarande ett antal spännande nya förvärv som skulle stärka vår intjäningsförmåga och även generera ytterligare byggrätter. Under kvartalet genomförde vi ett antal strategiska förvärv med stor utvecklingspotential och försäljningar utanför huvudmarknaderna som bidrar till att renodla fastighetsportföljen, avslutar Michael Moschewitz.

Här följer en summering av Genovas bokslut för året 2020:

• Hyresintäkterna uppgick till 231,1 Mkr (180,6), en ökning med 28 procent.

• Driftsöverskottet uppgick till 177,4 Mkr (129,9), en ökning med 37 procent.

• Förvaltningsresultatet ökade med 49 procent till 60,8 Mkr (40,8) varav förvaltningsresultat hänförligt till stamaktieägarna uppgick till 18,8 Mkr (4,1), motsvarande 0,53 kr (0,09) per stamaktie.

• Resultat efter skatt uppgick till 418,0 Mkr (571,0), motsvarande 10,69 kr (11,77) per stamaktie. Minskningen är en följd av lägre värdeförändringar under perioden jämfört med 2019.

• Långsiktigt substansvärde hänförligt till stamaktieägarna ökade med 62 procent till 2 364,6 Mkr (1 457,0), motsvarande 59,75 kr (47,43) per stamaktie.

• Styrelsen föreslår en utdelning om 10,50 kr (10,50) per preferensaktie att delas ut kvartalsvis samt ingen utdelning på stamaktier.

Av Jörgen Hallström

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se