Miljardresultat för Vacse
I april 2021 förvärvade Vacse fastigheten Öppningen 1 i Jönköping med Jordbruksverket och Skogsstyrelsen som hyresgäster. Värdet på Vacses totala bestånd närmar sig nu nio miljarder kronor.

Miljardresultat för Vacse

Ekonomi

28 januari 2022

Vacse, som ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag, redovisar för helåret 2021 ett resultat om 1,1 miljarder. Det är närmare en treddubbling jämfört med året innan.

Hyresintäkterna ökade med 19, 9 procent och förvaltningsresultatet med 19 procent.

Värdet på bolagets fastighetsbestånd närmar sig nu 9 miljarder kronor. Vid utgången av år 2021 var beståndets verkliga värde 8 923 miljoner, en ökning med 1 756 miljoner jämfört med 2020.

Summering av helåret 2021 för Vacse:

*Hyresintäkterna uppgick till 459,0 mkr (383,9), en ökning med 19,6 procent.

*Driftöverskottet uppgick till 377,5 mkr (320,9) vilket är en ökning med 17,6 procent.

*Förvaltningsresultatet uppgick till 289,6 mkr (243,3), en ökning med 19,0 procent.

*Orealiserade värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med 59,2 mkr (-26,5).

*Under året har Vacse löst ränteswappar med en realiserad vinst om 14,8 mkr samt ingått nya avtal på lägre räntenivåer.

*Omvärdering av fastigheter har påverkat resultatet med 1 053,5 mkr (318,2).

*Resultat efter skatt uppgick till 1 137,9 mkr (423,3).

*Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 8 923,0 mkr (7 167,0) vid periodens utgång.

*Uthyrningsgraden vid periodens slut var 99,7 procent (100,0), och den genomsnittliga kontraktstiden uppgick till 9,9 år (10,8).

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se