Miljardlyft för D. Carnegie Svein Erik Lilleland, vd, D. Carnegie. Foto: D. Carnegie

Miljardlyft för D. Carnegie

Ekonomi

13 juli 2018

Bolaget visar på stora lyft i delårsrapporten. Resultatet rekordsteg med miljarden.

D. Carnegie & Co redovisar för andra kvartalet 2018 ett ökat resultat efter skatt uppgående till 1 672 miljoner kronor jämfört med 475 miljoner kronor för andra kvartalet i fjol. För första halvåret 2018 uppgick resultatet efter till 1 827 miljoner kronor jämfört med 704 miljoner kronor samma period föregående år.

Vinsten per aktie efter skatt uppgick till 21,45 kronor (9,10). Det justerade egna kapitalet (EPRA/NAV) ökade 29 procent jämfört med andra kvartalet i fjol och uppgick vid periodens slut till 145,98 kronor/aktie (113,12).

– Det har varit ett spännande och intensivt andra kvartal. För det första, tillträdde vi tre förvärv som tidigare kommunicerats om totalt 3 443 lägenheter i Storstockholm och Västerås. Vi äger nu ett bestånd om 21 478 lägenheter. För det andra, genomförde vi 441 lägenhetsrenoveringar, vilket summerar till 814 renoveringar under de första sex månaderna i år. För det tredje, fortsätter vi att visa ett starkt engagemang genom sociala aktiviteter i våra områden och prioriterar våra hyresgäster först. Slutligen noterade vi att flera stora internationella aktörer tog steget in på den svenska marknaden för bostadsfastigheter. Jag tror att de också ser vad vi ser när det kommer till detta väldigt attraktiva tillgångsslag, konstaterar bolagets vd Svein Erik Lilleland.

Nu öppnar bolaget för fortsatt expansion.

– Om vi blickar framåt ser vi fortsatt mycket positivt på utsikterna för bostadshyresmarknaden i Sverige, trots en viss osäkerhet kring vissa utvecklare av bostadsrätter. Vi kommer att noggrant undersöka de föreslagna reglerna för ränteavdrag och hur detta kan påverka vårt företag, även om vår initiala uppfattning är att effekterna blir små, kommenterar Lilleland.

Av Redaktionen

Faktaruta

D. Carnegies Januari – Juni 2018

  • Hyresintäkterna ökade till 852 Mkr (702)
  • Driftnettot ökade till 431 Mkr (352)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 119 Mkr (160)
  • Värdeförändring förvaltningsfastigheter uppgick till 2 061 Mkr (695)
  • Värdeförändring finansiella instrument uppgick till -44 Mkr (-8)
  • Resultatet före skatt uppgick till 2 116 Mkr (913)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 1 827 Mkr (704)
  • Vinst per aktie uppgick till 21,45 kr (9,10) före utspädning och uppgick till 21,40 kr (9,06) efter utspädning

Källa: D. Carnegie

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se