Previous Next

Miljardinvesteringar med hållbarhet i fokus

Bostäder

19 november 2020

K2A förenar offensiv tillväxt med fokus på hållbarhet i hela bygg- och förvaltningsprocessen. Hittills har bolaget i år förvärvat för en dryg miljard. 

VD Johan Knaust och hållbarhetschef Karina Antin berättar för World in Property om K2A:s strategi.

– Det finns en enorm efterfrågan på hyresrätter och studentbostäder med tydlig hållbarhetsprofil. Såväl kommuner som hyresgäster strävar allt mer efter ett hållbart samhälle och liv. Och så har vi förstås en grundläggande bostadsbrist på flera orter, säger Johan Knaust.

– 2020 är ett fantastiskt år för oss med 1 300 nya lägenheter i produktion över hela landet. Vi har förvärvat fastigheter med byggrätter för ytterligare 2 500 lägenheter framåt i tiden. Vi har ett positivt samarbete med många kommuner vad gäller utveckling av nya hållbara bostadsområden.

Redan idag har K2A drygt 2 900 lägenheter i förvaltning på 18 orter – främst regionstäder och högskoleorter. Det totala fastighetsvärdet är över fem miljarder kronor.

Planen är att fortsätta växa med cirka 1 000 nya lägenheter per år i egen förvaltning. Förvärvsstrategin är offensiv – hittills i år har bolaget förvärvat för en dryg miljard kronor, en takt man ska fortsätta att hålla. Det senaste förvärvet - i förra veckan - blev det största hittills; fastigheter i Uppsala för 470 miljoner kronor förvärvades av Midroc.

”Mest hållbara inom fastigheter”

Bolagets övergripande strategi och profil är tydlig:

– Vi ska vara det mest hållbara fastighetsbolaget i Sverige, med fokus på hyresrätter och studentbostäder, säger Johan Knaust.

– Och vår vision är att bidra till välmående samhällen och omställningen till en hållbar värld – något som vi ser går hand i hand med tillväxt och lönsamhet, säger Karina Antin som tillträdde tjänsten som bolagets hållbarhetschef i september.

Johan Knaust menar att K2A har ett stort försprång vad gäller hållbarhetsarbete inom fastighetsbranschen, och potential att ta det vidare ytterligare. Detta tack vare att man var tidigt ute med klimat- och miljösatsningar och har skaffat erfarenheter och metoder. Plus en tydlig affärsmodell.

– Vi bygger egenproducerade hus, med volymelement i trä, som är Svanencertifierade. I våra fabriker kan vi hela tiden vidareutveckla produktionen vad gäller miljö- och hållbarhetstänk och snabbt anpassa oss till nya krav och regler.

Ambitionen är att produktionen i framtiden ska vara cirkulär – det vill säga att husen och volymelementen kan demonteras och de ingående komponenter återanvändas.

– Vi är även mycket noga med alla material och installationer i husen. Vi satsar alltid på alternativ som är miljömärkta och har minsta möjliga påverkan på miljön, klimatet och de boendes hälsa, förklarar Karina Antin.

När K2A förvärvar fastigheter där säljaren står för byggnation och färdigställande, är alltid kravet att byggnaderna ska ha en hög miljö- och energiprestanda.

Hållbarhet präglar hela förvaltningen

I drift och förvaltning arbetar K2A – som har alla fastigheter i egen förvaltning - systematiskt med hållbarhet i alla avseenden.

– Grön el, klimatneutral energiförsörjning och energieffektiva installationer är självklart. Vi har solcellsanläggningar i flera av våra fastigheter och i samtliga nyproduktionsprojekt, säger Karina Antin.

– Och vi jobbar hela tiden på att minska klimatpåverkan och öka hållbarheten ytterligare i vårt fastighetsbestånd, Det gör vi genom att analysera data från vårt digitala system där vi mäter medieanvändning av alla slag. Dessutom arbetar vi med att engagera hyresgästerna gällande hållbart beteende genom kontinuerliga enkäter. Utifrån insamlade data gör vi löpande förbättringar.

Elbilpooler, cykelrum och digitala tavlor med information om kollektivtrafik vid husens entréer är inslag bolaget satsar på för att ge hyresgästerna möjlighet att leva ännu mer hållbart.

Förutom genomtänkt dagvattenhantering satsar K2A alltid på att värna biologisk mångfald i fastighetsbeståndet.

– På de platser vi bygger strävar vi efter att bevara och förstärka de biologiska värdena, till exempel genom att skapa spridningskorridorer samt anlägga gröna tak och grönytor som främjar det växt- och djurliv som finns i området, förklarar Karina Antin.

K2A lägger också stor vikt vid närmiljön för hyresgästerna. Med inbjudande innergårdar och mötesplatser hoppas man främja den sociala hållbarheten i området.

– Ett hem är mer än bara din lägenhet. Vi vill att våra hyresgäster ska ta del av de gemensamma ytorna som en förlängning av deras bostad. Med grönskande innergårdar, välskötta elgrillar, bekväma utemöbler och i framtiden även utegym vill vi skapa levande och positiva miljöer med förutsättningar för bättre fysisk och psykisk hälsa, säger Johan Knaust.

Företaget planerar också att initiera aktiviteter för att öka samhörigheten mellan grannar och minska ensamheten i sina områden.

– Det är jättespännande men en verksamhet som just nu är satt på vänt med tanke på Corona-problematiken, säger Karina Antin.

K2A har även tydliga strategier för tänkbara framtida effekter av klimatförändringar.

– Vi kommer ta hänsyn till exempelvis översvämningsrisker och tänkbara värmeböljor till följd av klimatförändringar när vi startar nya fastighetsprojekt, förklarar Karina Antin.

Alla delar i Havsmannen

Havsmannen i Västerås är ett intressant exempel på K2A:s genomgripande hållbarhetsarbete – här är alla delar i hållbarhetsstrategin förverkligade fullt ut.

Fastigheten finns i stadsdelen Öster Mälarstrand i Västerås, där K2A har uppfört 114 hyreslägenheter i trä.

– I Havsmannen har vi elbilspool, solcellsanläggning och genomtänkt grön innergård med ytor för social samvaro, säger Karina Antin.

(Se foton från Havsmannen vid artikelns inledning)

/Jörgen Hallström

Faktaruta

Hållbarhetsutskott och rådgivare

För att utveckla hållbarhetsarbetet ytterligare har K2A:s styrelse inrättat ett hållbarhetsutskott som kommer att ansvara för utformning och uppföljning av K2A:s hållbarhetsmål.

Dessutom har styrelsen anlitat Nadine Viel Lamare som hållbarhetsråddgivare. Hon kommer främst att stödja styrelsens hållbarhetsutskott i arbetet med styrningen av K2A:s hållbarhetsarbete. Nadine har lång erfarenhet av fondförvaltning med fokus på hållbara investeringar.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se