Midroc vinner byggtävling
Foto: Midroc

Midroc vinner byggtävling

Stadsutveckling

17 januari 2019

Planerna för området är att knyta samman den intilliggande parken med den gamla skolan, samtidigt som ett 60-tal nya bostäder byggs i området.

En enig jury valde Midrocs förslag ”Parkskolan” till vinnare i en markanvisningstävling som pågått under hösten. Enligt förslaget kommer området vid den befintliga Parkskolan omvandlas och knytas närmare Stadsparken, samtidigt som nya attraktiva bostäder byggs i anslutning till den gamla skolbyggnaden.

Det blev byggföretaget Midroc tillsammans med Wingårdhs Arkitektkontor som vann markanvisningstävlingen för fastigheten Samskolan 3 med sitt förslag ”Parkskolan”. Planerna för området är att knyta samman den intilliggande parken med den gamla skolan, samtidigt som ett 60-tal nya bostäder byggs i området. Den gamla delen av Parkskolan kommer att bevaras för att omvandlas till kommersiella lokaler.

– Det känns jättebra att äntligen komma i mål. Det är ett förslag som vi är väldigt nöjda med och som vi är övertygade om kommer att bli ett positivt inslag i vår stadsmiljö, säger Pontus Swahn, som är ordförande i den jury som har röstat fram det vinnande förslaget.

I juryn ingick även kommunens mark- och exploateringschef Mårten Nilsson, fastighetsstrategen Gabriel Löfqvist samt kommunstyrelsens ordförande Robin Holmberg (M) och 2:e vice ordförande Lars Nyander (S).

– Frågan om Parkskolan har diskuterats länge och det är glädjande att kommunstyrelsen nu äntligen antagit ett förslag för hur området ska utvecklas. Det vinnande förslaget gör stadsbilden kring Stadsparken och Parkskolan komplett samtidigt som den bevarade delen av skolbyggnaden utvecklas på ett respektfullt sätt, säger Robin Holmberg.

– Jag tycker de gjort ett bra val som anknyter till de byggnader som redan finns kring Stadsparken. På det här sättet ges möjlighet till fler bostäder, och vi sparar på åkermarken när vi bygger staden tätare, säger Åsa Larsson (S) vikarierande 2:e vice ordförande.

Under hösten har det varit möjligt för intresserade företag att skicka in sina tävlingsbidrag om exploatering på tomten där det förutom själva skolan även ingår den kommunägda delen av parkeringsytan på skolgården. Totalt kom det in tre förslag.

– Vi fick in flera bra förslag, men Midrocs stack ut både ekonomiskt och i exploateringsgrad. Jag tycker nivån på förslaget visar att vi är en attraktiv boendekommun som är väl värd att investera i, säger Mårten Nilsson, mark- och exploateringschef i Ängelholms kommun,

Midroc som tillsammans med samarbetspartnern Wingårdhs Arkitektkontor lämnade det vinnande förslaget har en tydlig vision för området: Att skapa en ny mötesplats i centrala Ängelholm.

– Vi tycker att det är en fantastisk möjlighet att få vara med och utveckla det centrala Ängelholm med nya attraktiva bostäder och omvandla den gamla skolan till en hållbar verksamhet. Vi hoppas att detta projekt blir det första steget i ett långvarigt samarbete med kommunen, säger Johan Svedström, affärschef på Midroc.

– Det ska bli fantastiskt att få vara med och förnya stadsbilden i Ängelholm. Förslaget handlar om att utveckla med nya lägenheter samtidigt som det är väl anpassat till hur platsen ser ut i dag. Hela kvarteret kommer att få en mer stadsmässig gestaltning, säger Gert Wingårdh, Wingårdhs arkitektkontor.

Motivering till det vinnande förslaget:

Förslaget "Parkskolan" är väl anpassat till platsen och ger kvarteret en mer stadsmässig gestaltning där kvartersgränsen känns tydligare än idag. Man tar också hänsyn till kringliggande gators olika egenskaper och åstadkommer därmed en god helhet. Stadsparken involveras och gör den del av Parkskolan som bevaras mer inbjudande. Formspråket på ny bebyggelse har en egen karaktär som är framåtsyftande men som ändå visar respekt och anpassning till Parkskolans arkitektur avseende volym, detaljutformning och materialval.

"Parkskolan" redovisar högst exploateringsgrad av de inlämnade förslagen utan att det sker på bekostnad kvaliteten, dessutom ger förslaget bäst ekonomiskt utfall.

Sammantaget är det juryns bedömning att "Parkskolan" är ett mycket bra förslag och som bäst uppfyller utvärderingskriterierna. Förslaget har alla förutsättningar att vara till glädje för framtida boende och verksamma i kvarteret, hela stadens invånare samt kunna utgöra en bra utveckling för kvarteret och Stadsparken.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se