Medlemskap i en bostadsrättsförening - Ingen självklarhet

Medlemskap i en bostadsrättsförening - Ingen självklarhet

Debatt

13 juni 2022

En viktig del av styrelsearbetet i en bostadsrättsförening är bland annat medlemskapsprövningar. 

För att en överlåtelse av en bostadsrätt ska vara giltig krävs det att medlemskap beviljas. Styrelsens medlemskapsprövning är alltså avgörande för vilka som får utöva bostadsrätten och detta är inte alltid är lätt. Vi ska därför i det här blogginlägget kort gå igenom vad som kan vara bra att tänka på och vilka villkor en bostadsrättsförening egentligen får ställa upp för beviljande av medlemskap i stadgarna.

Viss frihet men med begränsningar i bostadsrättslagen

Det finns en viss frihet för en bostadsrättsförening att i sina stadgar ställa upp villkor för beviljande av medlemskap. Som huvudprincip inom HSB gäller bland annat att medlemskap i en bostadsrättsförening beviljas endast om man också är medlem i en HSB – förening. Utöver detta är ett vanligt förekommande villkor bland annat att lägenheten ska nyttjas för permanent boende av den som söker medlemskapet.

Varför bostadsrättsföreningen endast har en viss frihet är för att det av 2 kap 2 § bostadsrättslagen följer en viss begränsning av vilka villkor som kan uppställas för beviljande av medlemskap. Det anges bland annat att det inte är tillåtet med ett villkor om ett visst medborgarskap eller en viss förmögenhet. Sådana krav är utan verkan och ett villkor får i övrigt inte heller vara oskäligt mot den som söker medlemskapet. Bostadsrättsföreningen bör i sin bedömning om huruvida ett villkor är oskäligt eller inte ta vägledning ur likhetsprincipen och den öppenhet som ska prägla hela verksamheten.

Diskrimineringsgrunderna

Utöver detta bör bostadsrättsföreningen även ha diskrimineringsgrunderna som framgår av diskrimineringslagen i åtanke. Villkor som avser missgynnanden i samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder är som huvudregel utan verkan. Det finns dock undantag och som exempel på det är att det i vissa fall är godtagbart med särbehandling på grund av ålder. Att ha ett villkor i stadgarna som innebär att en viss ålder ska ha uppnåtts, exempelvis 55 år, är tillåtet.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis råder det en viss frihet för bostadsrättsföreningen att ställa upp villkor för beviljande av medlemskap i stadgarna. Det får dock inte uppställas krav på ett visst medborgarskap, en viss inkomst, något som kan hänföras till diskrimineringsgrunderna eller något som i övrigt kan anses vara oskäligt för den som söker medlemskapet. Som utgångspunkt i bedömningen är det viktigt att bostadsrättsföreningen tar hänsyn till likhetsprincipen och att motiveringarna är sakliga.

 

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se