Max Barclay: "Den starka trenden i regionstäder fortsätter"

Max Barclay: "Den starka trenden i regionstäder fortsätter"

Analys

12 november 2020

– Den starka trenden vad gäller fastighetsinvesteringar i regionstäderna håller i sig. Av den totala transaktionsvolymen på den svenska fastighetsmarknaden står regionstäderna idag för cirka 25 procent, motsvarande 29 miljarder kronor hittills i år, säger Max Barclay, Head of Newsec Advisory, i en genomgång av nuläget för World in Property.

Om Newsecs prognos för helåret 2020 håller (en total transaktionsvolym på cirka 170 miljarder kronor) blir alltså årsvolymen för regionstäderna runt 42,5 miljarder vid en fortsatt andel runt 25 procent av totalen.

Den goda investeringsnivån i regionstäderna gäller framförallt bostäder, logistik och samhällsfastigheter – d.v.s. samma bild som för den svenska fastighetsmarknaden som helhet.

I flera av de största affärerna i regionstäder hittills i år är SBB och Magnolia involverade – (se faktaruta om de fem största transaktionerna i regionstäder hittills i år i slutet av artikeln).

Att intresset för fastighetsaffärer i regionstäderna fortsätter att hålla i sig, har enligt Max Barclay några tydliga orsaker.

– För det första allokeras allt mer kapital till fastigheter. Utbudet på den svenska fastighetsmarknaden är ganska stabilt och många aktörer breddar sin investeringshorisont – då kommer regionstäderna in i bilden. Det är en trend som befästs allt tydligare och regionstäderna hänger med i den positiva utvecklingen som råder på svensk fastighetsmarknad som helhet.

Den goda ekonomiska utvecklingen med bra befolkningstillväxt, expansiva högskolor och växande näringsliv utgör grunden för utvecklingen på fastighetsmarknaderna i regionstäder.

– Sedan talar förändringar i våra arbetsliv och levnadssätt för en fortsatt god utveckling särskilt i de regionstäder som ligger nära landets tre storstäder. T.ex. Västerås och Örebro med relativ närhet till Stockholm, säger Max Barclay.

Pendlingsavstånd mellan bostad och arbete kan ökas när vi jobbar mer flexibelt. De som har arbetsplats eller kontor i någon av de tre storstäderna kanske inte är där mer än ett par dagar i veckan, och kan sedan jobba på distans hemifrån.

– Då blir vissa regionstäder ännu mer attraktiva att bo i, med lägre bostadskostnader och en del värden i form av större närhet till natur etc och ändå tillgång till bra handel och service. Pandemin – som tvingat oss till delvis nya arbetsvanor – förstärker och skyndar på en sådan utveckling, säger Max Barclay.

Ytterligare en faktor som stärker regionstäderna är offensiva och kloka insatser från kommunerna.

– Kommunerna med regionsstäder gör generellt sett ett mycket bra jobb. De är duktiga på att ta vara på sina städers specifika styrkor och jobba med stadsutveckling. De lyckas också framhäva och kommunicera vad som är speciellt attraktivt med respektive stad, menar Max Barclay.

Av transaktionsvolymen gällande fastigheter i regionstäder, står internationella investerare för cirka 17 procent hittills i år. Något lägre än för landet som helhet, men ändå en bra siffra, tycker Max Barclay.

– Flera internationella investerare som under längre tid haft goda erfarenheter av affärer i Sveriges tre storstäder, känner sig nu bekväma med att även investera i regionstäderna som de successivt lärt känna.

Max Barclay tror att intresset för fastigheter i regionstäder kommer att utvecklas vidare.

– Jag tror att vi den närmaste tiden kommer ett få se ytterligare nya aktörer – både svenska och utländska och en del börsnoterade - som börjar investera i regionstädernas fastighetsbestånd.

– Men det är viktigt att poängtera att det inte går att se på regionstäderna som en homogen marknad. Det är stora skillnader mellan dem, och det är därför viktigt att som investerare skaffar kunskap om varje aktuell stad och förstår deras styrkor och svagheter.

Faktaruta

*TOPP 5 – STÖRSTA TRANSAKTIONERNA I REGIONSTÄDER HITTILLS I ÅR (Källa: Newsec)

1. I juli 2020 sålde SBB till Nyfosa flera fastigheter för 4 892 Mkr varav 2 004 Mkr i regionstäder.

2. I April 2020 sålde Magnolia till Trenum fastigheter i Karlstad för 1 700 Mkr.

3. I Mars 2020 sålde Magnolia till Heimstaden fastigheter i Lund för 1 400 Mkr.

4. I Juni 2020 sålde SBB till Offentliga Hus fastigheter i Halmstad och Borås för 1 160 Mkr.

5. I Mars 2020 sålde Saltängen Property Invest till ICA Fastigheter i Västerås för 1 000 Mkr.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se