Malmö stad agerar mot bristande mångfald i arkitektbranschen

Malmö stad agerar mot bristande mångfald i arkitektbranschen

Arkitektur

16 november 2023

Nu släpps rapporten av den omfattande enkätundersökning som gjorts inom bransch och utbildningsväsen. Den ska hjälpa Malmö att som första stad i Sverige agera mot bristande mångfald i arkitektbranschen.

”Jag har flera gånger fått frågan om jag städar på kontoret eller är receptionist.”

”Sedan min examen från Lunds universitet har jag ansökt till 296 svenska företag och blivit kallad till noll intervjuer. Samtidigt har jag ansökt till 23 danska företag och kallats på intervju till fyra av dem.”

”Jag har aldrig under mina fem år i yrket pratat med någon arkitekt som inte är född i Sverige eller närliggande länder.”

Ovanstående är bara några av de citat som går att ta del av i den rapport som nu släpps i samband med slutpresentationen av projektet Urban Academy. Initiativet till projektet togs av Malmö stadsbyggnadskontor för att undersöka huruvida Malmös arkitektbransch speglar stadens mångfald samt hitta konkreta metoder för att åtgärda de brister som synliggörs. Genomförandet skedde i samarbete med flera aktörer, däribland Malmö universitet, Tillsammans i Förening, Altitude Meetings och Arkitekt Modan Akbarnazim.

Stefana Hoti (MP), kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad i Malmö, ser en förändring som nödvändig:

– Vi betalar ett högt pris för den bristande mångfalden i arkitektbranschen – både de enskilda individer som stängs ute, Malmöborna och samhället i stort. En bransch som bättre speglar bakgrunden hos dem som lever i vår stad skulle innebära en omfördelning av makt och fler som får möjlighet att axla rollen som samhällsbyggare, säger Stefana och fortsätter:

– Fler kompetenser och erfarenheter ger oss nya perspektiv vilket också påverkar hur vi värderar och tolkar vår stad och miljö. Det skulle till exempel innebära att vi blir bättre på att bryta den fysiska segregationen. Jag vill att alla Malmöbor ska kännas sig lika välkomna i alla delar av staden, och därför ser jag en större mångfald i branschen som nödvändig. Stadsbyggarnas världsbild speglas i slutprodukten, och slutprodukten är vår gemensamma stad.

Undersökning avsköjar bristande representation - och självbild

Som en del av projektet genomfördes bland annat en workshopserie och en omfattande enkätundersökning. Enkäten besvarades av cirka 400 medlemmar i fackförbundet och intresseorganisationen Sveriges Arkitekter i Skåne, varav 300 verksamma i Malmö. Resultatet ligger till grund för den rapport som nu berättar historien om en homogen arkitektbransch där trösklarna för underrepresenterade grupper är höga. Samtidigt är självbilden delvis en annan – inom branschen ser man sig i hög grad som inkluderande – och viljan till förändring tycks vara stor.

Trots att resultatet visar på en tydlig underrepresentation och likriktning har projektet mötts med stort engagemang från arkitektbranschen själv. Emina Kovacic, ordförande för Sveriges Arkitekter, kommenterar:

– Även om vi på Sveriges Arkitekter länge har arbetat med frågan, bland annat genom Arkitekt(h)en, Sveriges Arkitekters utskott för jämställdhets- och mångfaldsfrågor ser vi att mycket återstår att göra. Den policy kring inkludering och likabehandling som togs fram av utskottet, på uppdrag av Sveriges Arkitekters styrelse är sedan länge implementerat i vårt kansliarbete, våra akademier och utskott och är tänkt att vara vägledande för alla våra medlemmar, säger Emina och fortsätter:

– Den förvandlas till en bred verklighet i det ögonblick den börjar tillämpas i enskilda möten, på arbetsplatser och lärosäten där våra medlemmar finns. Där kan Innovationsföretagen (som organiserar merparten av arbetsgivarna inom branschen), SKR (som samlar kommunerna) och akademien (som marknadsför utbildningarna) vara en extra draghjälp genom att visa fördelarna och agera förebild.

Tendenserna tydliga även på universitet och högskola

Redan på grundskolenivå formas bilden av vem som blir arkitekt och på landets lärosäten befästs den homogenitet som genomsyrar branschen. Många från underrepresenterade grupper upplever ett utanförskap på grund av den likriktning som råder på arkitektutbildningarna. Malmö universitet har varit en samarbetspartner i projektet sedan start och planerar att fortsätta sitt engagemang, enligt Maria Wiktorsson, vicedekan vid Fakulteten för kultur och samhälle vid Malmö universitet.

– Malmö universitet har sedan starten haft ett starkt fokus på inkludering och breddad rekrytering och vi ser att fler perspektiv och erfarenheter bidrar till högre kvalitet och till mer kreativa lösningar på komplexa problem. Genom samverkan med Malmö stad har vi ytterligare möjligheter att tillsammans utveckla staden genom processer som fokuserar på mångfald och inkludering, säger Maria.

En stad för alla kräver bred representation - ny samverkansplattform på gång

Demokratifrågan var en viktig orsak till att Urban Academy uppstod. Ska staden byggas för alla Malmöbor behöver invånarnas många olika perspektiv speglas bland de som planerar och genomför stadsutvecklingen. Därför pågår nu planer för en plattform där hela samhällsbyggnadsbranschen kan samverka för att sänka trösklar och omfamna mångfald som en styrka framåt.

Faktaruta

Nyckelsiffror från rapporten

Malmös arkitekturbransch kartlades utifrån faktorer som kön, etnicitet, funktionshinder, sexuell läggning, socioekonomi. Här är några nyckelfindings:

  • Endast 7 procent av respondenterna växte upp i ett socioekonomiskt utsatt område, medan motsvarande siffra för Malmös befolkning är cirka 30 procent.
  • 30 procent har minst en förälder född i ett annat land än Sverige – motsvarande siffra för Malmö är 56 procent.
  • 63 procent av arkitekterna har minst en förälder med universitetsutbildning – andelen av Malmös befolkning som har eftergymnasial utbildning är 50 procent.
  • 23 procent av de yrkesverksamma arkitekterna är födda i ett annat land än Sverige varav hälften av dessa utanför Europa – jämfört med Malmö där 33 procent är utrikesfödda.
  • 74 procent bland de utrikes födda upplever att diskriminering på grund av etnicitet, ras eller religion existerar inom branschen, jämfört med 55 procent bland de svenskfödda.
  • 11 procent säger sig ha en funktionsnedsättning som påverkar dem i deras dagliga liv. I en befolkningsundersökning från 2021 uppger 16 procent i åldersintervallet 16-64 år att de har en funktionsnedsättning.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se