Magnolia förvärvar från Rikshem
Foto: PIxabay

Magnolia förvärvar från Rikshem

Transaktion

30 september 2019

Magnolia Bostad har tecknat avtal om förvärv av delar av fastigheten Orminge 46:1 i Orminge centrum, Nacka kommun, omfattande cirka 10 400 kvm BTA.

I direkt anslutning till marken har Magnolia Bostad sedan tidigare även ett markreservationsavtal om 4 700 kvm BTA. På fastigheterna planerar Magnolia Bostad att utveckla cirka 200 boenden och 72 vårdboenden.

Förvärvet sker i två separata bolagsaffärer och säljare är Rikshem. Affärerna är villkorade av att bland annat detaljplan vinner laga kraft, vilket bedöms ske under 2020 och 2021.

Fastigheterna har ett attraktivt läge med Orminge centrum som närmsta granne, goda kommunikationer och närhet till gröna rekreationsområden.

Magnolia Bostad äger och förvaltar sedan tidigare fastigheten Orminge 52:1 som är belägen i anslutning till fastigheterna. Orminge 52:1 omfattar i dagsläget kontor, handel och restauranger och Magnolia Bostad planerar här att framöver utveckla boenden.

I och med förvärvet från Rikshem är Magnolia Bostad en av de största utvecklarna i planprogrammet för Orminge centrum.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se