Lyckade omförhandlingar för Humlegården

Lyckade omförhandlingar för Humlegården

Ekonomi

25 februari 2021

Humlegården lyckades under pandemi-året 2020 öka hyresnivåerna i sina omförhandlingar med i snitt 20 procent.

Det framgår av bolagets bokslutskommuniké för 2020.

Uthyrningsgraden landade på 92 procent och hyresintäkterna ökade med 17 procent till 1 587 miljoner kronor, jämfört med 1 355 för år 2019. Förvaltningsresultatet gick upp med tolv procent och noterades till 920 miljoner kronor (819).

– Under 2020 har vi förbättrat våra nyckeltal och stärkt vår kreditvärdighet. Trots pandemins effekter ser vi tillbaka på ett starkt år. Det är frukterna av en stark kundportfölj, en bra positionering och ett långsiktigt arbete med fokus på kassaflöde, lönsamhet och hållbarhet, säger VD Anneli Jansson.

Humlegården, som ingår i länsförsäkringsgruppen, förvaltar och utvecklar främst kontorsfastigheter i Stockholmsregionen. Bolaget äger per årsskiftet 59 fastigheter till ett värde om 35,7 miljarder kronor.

– Pandemin har påskyndat digital utveckling, men också tydliggjort och stärkt kontorets roll. Betydelsen av kontorets kvalitet, funktion och attraktivitet har blivit mer uttalad. En helt grundläggande insikt är att värdet på våra hus bygger på att det finns människor som jobbar i dem, säger Annelie Jansson och fortsätter:

– Med den utgångspunkten blir det tydligt att vi som fastighetsägare behöver bli ännu bättre på att förstå hur vi kan hjälpa våra kunder med betydligt mer än att tillhandahålla tak och fyra väggar. Humlegården behöver aktivt vara med och påverka vilken service och vilka tilläggstjänster som våra kunder erbjuds i våra lokaler. Vi har riktigt bra förutsättningar, med rätt kundbas och rätt platser.

Här följer en summering av Humlegårdens bokslut för året 2020:

• Hyresintäkterna uppgick till 1 587 mkr (1 355), en ökning med 17 procent.

• Hyresnivåerna i omförhandlade avtal ökade i genomsnitt 20 procent.

• Uthyrningsgraden inklusive tecknade men inte inflyttade hyresavtal uppgick till 92 procent.

• Driftöverskottet ökade med 19 procent till 1 206 mkr (1 015).

• Överskottsgraden uppgick till 76 procent (75).

• Finansnettot uppgick till -235 mkr (-147), vilket beror på ökad skuldvolym.

• Förvaltningsresultatet ökade med 12 procent och uppgick till 920 mkr (819).

• Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 35 735 mkr. Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 612 mkr (3 205), vilket är en ökning med 1,7 procent sedan räkenskapsårets början.

• Resultat efter skatt uppgick till 1 121 mkr (3 141).

• Substansvärdet per aktie ökade med 7,1 procent (22,8).

Av Jörgen Hallström

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se