Ledande aktör  visar upp ökade vakanser Anders Nygren VD

Ledande aktör visar upp ökade vakanser

Ekonomi

6 maj 2022

Hufvudstaden ökade nettoomsättningen från fastighetsförvaltningenmed med 6 procent och var 449 mnkr (425). Inklusive koncerninterna hyresintäkter om 50 mnkr (34)

Fastighetsförvaltningens bruttoresultat ökade med 1 procent och uppgick till 288 mnkr (284). Inklusive koncerninterna hyresintäkter om 50 mnkr (34) var ökningen 7 procent.

Periodens resultat efter skatt uppgick till 380 mnkr (14), motsvarande 1,88 kronor per aktie (0,07). Ökningen förklaras av positiva orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet.

Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 49,2 mdkr (48,8 vid årsskiftet), vilket ger ett långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) om 199 kronor per aktie (199 vid årsskiftet) efter betald utdelning om 2,60 kr per aktie. Periodens orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet var 227 mnkr (-236).

Soliditeten uppgick till 60 procent (59), nettobelåningsgraden till 19 procent (20) och räntetäckningsgraden var 7,6 gånger (8,6).

Hyresvakansgraden vid periodens slut var 9,7 procent (8,3). Exklusive pågående utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 6,7 procent (7,3).

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se