Kungsledens starka resultatlyft Biljana Pehrsson, vd, Kungsleden. Foto: Kungsleden

Kungsledens starka resultatlyft

Ekonomi

24 oktober 2018

I bolagets rapport för delåret finns tydliga tecken på ökningar samt att de står rustade för framtiden.

 

Kungsledens positiva utveckling fortsatte under tredje kvartalet. Bolaget levererar ett förvaltningsresultat för årets nio första månader som är 11 procent högre än för samma period förra året.

För tredje kvartalet blev förvaltningsresultatet 14 procent högre än motsvarande period 2017. Marknadsläget är fortsatt gynnsamt med både hög efterfrågan på kontor och bra tempo på transaktionsmarknaden.

Bolagets vid Biljana Pehrsson tror på bra förutsättningar för att öka bolagets ställning även om marknaden står inför stora utmaningar:

– Avslutningsvis kan jag konstatera att det finns en oro på världsmarknaden som kan få konsekvenser för den den svenska ekonomin. Prognoserna för Sveriges ekonomi fortsätter dock tala för en god ekonomisk tillväxt i år och 2019. Det är en fortsatt stark marknad för kommersiella lokaler och Kungsleden är finansiellt stabila och står väl rustade för kommande räntehöjningar.

Av Redaktionen

Faktaruta

Kungsledens januari/september 2018:

  • Förvaltningsresultatet ökar med 14 procent för tredje kvartalet och för delårsperioden med 11 procent till 821 Mkr (742). Ökningen förklaras av ökade driftnetton i jämförbart bestånd, ett förbättrat finansnetto samt minskade försäljnings- och administrationskostnader.
  • Nyuthyrningen ökade till 167 Mkr (153) och nettouthyrningen uppgick till 27 Mkr (61).
  • Orealiserade värdeförändringar i fastighetsportföljen var 1 288 Mkr (1 051). Värdeökningen förklaras av ökade driftnetton samt sänkta avkastningskrav. Aktuellt substansvärde ökade med 14 procent till 77,05 kr per aktie (EPRA NNNAV).
  • Periodens resultat ökade med 18 procent till 1 662 Mkr (1 413) motsvarande 7,61 kronor per aktie (6,77).

Källa: Kungsleden

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se