Kungsledens 2018 – det starkaste på tio år Foto: Kungsleden

Kungsledens 2018 – det starkaste på tio år

Ekonomi

14 februari 2019

Kungsleden visar på ett rekordstarkt år där bland annat förvaltningsresultatet ökade med 14 procent.

- 2018 präglades av god ekonomisk tillväxt och en stark fastighetsmarknad med bland annat hög efterfrågan på kommersiella lokaler och låga räntor. Detta har, ihop med att vi äger fastigheter i eftertraktade lägen och utmärkta insatser från våra medarbetare, resulterat i det starkaste resultatet på tio år. Resultat efter skatt blev 2 055 Mkr (1 906) och förvaltningsresultatet 1 124 Mkr (985). Förbättringen är främst ett resultat av framgångsrik uthyrning, omförhandling och projektgenomförande. Fastighetsportföljen har visat god potential avseende hyror, uthyrnings- och överskottsgrad och utvecklingsprojekten bidrar med en initial avkastning på över 6 procent. Sänkta kostnader för finansiering och administration bidrar också, säger Biljana Pehrsson i rapporten.

I The Rotterdam District uppnåddes i december en uthyrningsgrad om 50 procent och projektet gick därmed in i ett genomförandeskete. Efter ytterligare uthyrningar uppgick uthyrningsgraden till 65 procent vid årsskiftet. 

- Allt fler ekonomiska bedömare menar att konjunkturtoppen är passerad och att ett oroligare marknadsläge väntar, med lägre ekonomisk tillväxt, både globalt och i Sverige. Vi ser dock ännu inga tecken på avmattning på kontorsmarknaden i Sveriges största städer; vi har en fortsatt god uthyrnings pipeline. Kungsleden står väl rustat och jag känner mig trygg med att vi har en god motståndskraft med fastigheter och kunderbjudanden som efterfrågas i såväl hög- som lågkonjunktur. avslutar Biljana Pehrsson.

Som en av de viktigaste punkterna under och efter fjärde kvartelet listar Kungsleden vinsten av World in Property Award för sitt hållbarhetsarbete.

Av Pernilla Gilbert

Faktaruta

Kungsleden 2018

  • Förvaltningsresultatet ökade med 14 procent till 1 124 Mkr (985). För fjärde kvartalet uppgick förvaltningsresultatet till 303 Mkr (243) vilket motsvarar en ökning på 25 procent.
  • Nyuthyrningen ökade till 274 Mkr (201) och nettouthyrningen ökade till 86 Mkr (69). Orealiserade värdeförändringar i fastighetsportföljen var 1 619 Mkr (1 417). Värdeökningen förklaras av ökade driftnetton samt sänkta avkastningskrav. Aktuellt substansvärde ökade med 13 procent till 79,66 kr per aktie.
  • Periodens resultat ökade med 8 procent till 2 055 Mkr (1 906) motsvarande 9,41 kronor per aktie (9,03).
  • Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen till 2,40 kr (2,20) per aktie vilket motsvarar en ökning med 9 procent. Utbetalning av utdelningen görs kvartalsvis.

Källa: Kungsleden

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se