Kungsleden växer med årsrapport
Biljana Pehrsson, vd, Kungsleden. Foto: Kungsleden

Kungsleden växer med årsrapport

Ekonomi

15 februari 2018

Trots stora försäljningar under 2017 och bortfall av driftnetto är Kungsledens resultat i stort sett oförändrat.

 

Under förra året arbetade Kungsleden me sin nya strategi och gjorde en omvandling av bolaget. Resultatet visade sig vara positivt. Trots att bolaget gjorde försäljningar för 2 miljarder är förvaltningsresultatet i paritet med 2016.

Det har också varit förbättrad intjäning i det befintliga beståndet samt att det kommer ett tillskott från strategiska fastighetsförvärv. Även lägre finanskostnader har bidragit starkt till siffrorna.

– Sammantaget ökade Kungsledens hyresintäkter i befintligt bestånd med 2,4 procent under 2017. Förbättrade driftnetton spelade dessutom en viktig roll för utvecklingen av fastigheternas värde som under året steg med 1,4 miljarder kronor. Det genomsnittliga avkastningskravet i värderingen av våra fastigheter var 5,8 procent vid årets slut, vilket är en minskning med 0,3 procentenheter under året, konstaterar vd Biljana Pehrsson i ett uttalande.

Nu fortsätter bolaget sin resa och satsar på att optimera sin fastighetsportfölj.

– Även om de stora greppen har tagits i fastighetsportföljen finns det ständigt utrymme för optimering. Vi gör nu selektiva fastighetsförvärv som stärker vår position på befintliga marknader, särskilt i våra kluster. I fjärde kvartalet förvärvade vi tre kontorsfastigheter på Warfvinges väg, Gladan 5, 6 och 7, och utökade därmed vårt kluster Stockholm City Väst med 11 200 kvadatmeter till 46 400 kvadratmeter kontorsyta. Målet är att utveckla fastigheterna och att tillskapa nya moderna kontorslokaler på västra Kungsholmen där efterfrågan är mycket god. Ett mycket viktigt steg tog vi i februari 2018 genom att köpa två kontorsfastigheter och parkeringsgarage i det expansiva Södra Centrum i Göteborg. Tillsammans med våra befintliga kontorsfastigheter skapar vi nu ett attraktivt och modernt kontorskluster – Göteborg Södra Centrum om totalt 50 000 kvadratmeter.

Och det finns fortfarande utrymme för ytterligare försäljningar.

– Den stora avyttringen av icke-strategiska fastigheter är avslutad men vi fortsätter att utnyttja den goda efterfrågan på marknaden till att selektivt sälja objekt där vi ser begränsad potential.

Av Redaktionen

Faktaruta

Kungsledens 2017 i korthet

  • Förvaltningsresultatet uppgick till 985 Mkr (990). Trots bortfall av driftnetto från frånträdda fastigheter om 112 Mkr blev utfallet nära nog oförändrat mot 2016. 
  • Nyuthyrningen blev 201 Mkr (216) och nettouthyrningen 69 Mkr (99).
  • Orealiserade värdeförändringar i fastighetsportföljen var 1 417 Mkr (1 659). Merparten kommer från förbättrade driftnetton.
  • Fastigheter till ett värde av 1 692 Mkr frånträddes.
  • Periodens resultat ökade till 1 906 Mkr (1 869), motsvarande 9,03 kronor per aktie (10,01).

Källa: Kungsleden

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se