Kungsleden säljer till Ikea

Kungsleden säljer till Ikea

 

17 november 2014

Kungsleden avyttrar 65 procent av Nordic Modular Group till Inter IKEA Investments till ett pris som motsvarar en värdering av hela bolaget om 1,3 miljarder kr (Enterprise Value). Genom transaktionen frigör Kungsleden netto ca 700 Mkr i likviditet. Frigjort kapital ska användas för fastighetsköp enligt Kungsledens strategi och ger en kapacitet att förvärva fastigheter för cirka 1,8 miljarder kr med en antagen belåningsgrad av omkring 60 procent.

Köpare är Inter IKEA Investments genom ett nybildat helägt ägarbolag (under namnändring till Nordic Modular Holding AB). Kungsleden återinvesterar omkring 270 Mkr i det nybildade ägarbolaget i form av aktier och aktieägarlån för en 35-procentig ägarandel.
Genom försäljningen av Nordic Modular Group förenklas Kungsledens koncernbalansräkning. Tillgångar och skulder hänförliga till Nordic Modular Group utgår med 1 829 Mkr respektive 842 Mkr räknat per 30 september 2014 och ersätts av investeringen i det nybildade ägarbolaget och den frigjorda likviditeten på omkring 700 Mkr. Försäljningen medför en negativ resultateffekt på omkring 150 Mkr.

- Vi gillar bolag med en tydlig inriktning, stark företagsledning och god lönsamhet. Nordic Modular Group passar väl in på den beskrivningen och vi ser nu fram emot att tillsammans med Kungsleden och ledningen fortsätta utveckla bolaget”. Säger Henrik Jonsson, VD Inter IKEA Investments AB,

- Idag tar Kungsleden ytterligare ett steg i förverkligandet av vår affärsstrategi. Huvudinriktningen i Kungsledens nya strategi är att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige. Kommenterar Biljana Pehrsson, VD i Kungsleden AB, 

Kungsleden jobbar mycket med fastighetsobiligationer & preferensaktier. Vill du lära dig mer om detta så se konferensFASTIGHETSOBLIGATIONER OCH PREFERENSAKTIER 2015-2020.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se

Källa:

Pressmeddelande Kungsleden

För mer information vänligen kontakta:

Biljana Pehrsson, VD Kungsleden | 08-503 052 04 | biljana.pehrsson@kungsleden.se

Anders Kvist, vVD och Ekonomi/finansdirektör Kungsleden | 08-503 052 11 | anders.kvist@kungsleden.se

Henrik Jonsson, VD Inter IKEA Investments AB | 08-551 176 80