Kungsleden säljer fastighet med bostadspotential Foto: Kungsleden

Kungsleden säljer fastighet med bostadspotential

Transaktion

30 juni 2017

Avyttringen är i linje med Kungsledens strategi att sälja fastigheter med bostadsutvecklingspotential.

 

Kungsleden och Biljana Pehrsson har tecknat avtal om försäljning av fastigheten Målaren 17 i Örebro. 

Fastigheten är en del av kvarteret Målaren i centrala Örebro. På fastigheten finns en byggnad om 9 340 kvadratmeter som inrymmer ett före detta tryckeri. Sedan tryckeriverksamheten avvecklades 2015 har stora delar av fastigheten varit vakant.

Kungsleden har tillsammans med Örebro kommun utvecklat fastigheten för framtida bostadsexploatering med en byggrättspotential som bedöms uppgå till 30 000–40 000 kvadratmeter bruttoarea.

Köpeskillingen uppgår initialt till 43,5 miljoner före avdrag för latent skatt, vilket är i nivå med fastighetens bokförda värde. Fastigheten kommer att frånträdas i augusti 2017 och eftersom den är helt vakant påverkar transaktionen inte driftnettot.

När detaljplanen har vunnit laga kraft utgår en tilläggsköpeskilling som bedöms uppgå till 130 miljoner före avdrag för latent skatt. Köpeskillingen motsvarar ett byggrättspris om 5 400 kronor per kvadratmeter bostadsbruttoarea.

Detaljplanen förväntas vinna laga kraft under 2020.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se