Kungsleden justerar sin belåningsdrag Biljana Pehrsson: Foto: Kungsleden

Kungsleden justerar sin belåningsdrag

Ekonomi

26 juni 2017

Nu vill bolaget bevara verksamheten, men sänka sina lån och vill att beståndet ska få en lägre risknivå.

 

Kungsledens styrelse beslutade i förra veckan att justera det finansiella målet för nyckeltalet belåningsgrad till ett riktvärde av 50 procent. Belåningsgraden definieras som bolagets räntebärande skulder med avdrag för kassa och bank, i förhållande till fastigheternas bokförda värde.

Kungsleden har under flera år aktivt arbetat för att sänka den finansiella risken i bolaget. Detta har gjorts som en del av genomförandet av bolagets nya strategi som även innebär att fastighetsportföljen skall ha en lägre risknivå än tidigare.

Ett viktigt mått på den finansiella risken är nivån på belåningsgraden. Under de senaste två åren har Kungsleden haft ett mål för belåningsgraden uttryckt som ett intervall om 50-60 procent med ett medelvärde genom en konjunkturcykel om 55 procent.

Styrelsen bedömer att det efter den under våren genomförda företrädesemissionen nu är lämpligt att justera målet för belåningsgraden ytterligare för att överensstämma med bolagets önskade riskprofil.

Det nya målet innebär att Kungsleden kommer att bedriva sin verksamhet med målsättningen att hålla belåningsgraden runt 50 procent. Temporära fluktuationer kring detta riktvärde kan förekomma men styrelsen anser inte att något större fluktuationsintervall är behövligt.

Vid utgången av första kvartalet 2017 var Kungsledens, med vd Biljana Pehrsson i spetsen, belåningsgrad 49,2 procent.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se