Kraftig resultatuppgång för Compactor Sven-Olof Johanssons Compactor med dotterbolaget Fastpartner gör en kraftfull vinstförbättring för senaste halvåret.

Kraftig resultatuppgång för Compactor

Ekonomi

30 augusti 2021

Sven-Olof Johanssons Compactor med dotterbolaget Fastpartner redovisar en kraftig resultatuppgång för det senaste kvartalet och halvåret.

Koncernens hyresintäkter för första halvåret uppgick till 929,8 (899,7) MSEK.

Driftnettot föe perioden landade på 645,5 (642,6) MSEK.

Resultat före finansiella poster blev 1 841,9 (511,6) MSEK och efter skatt ­2 006,3 (168,1) MSEK.

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1 552 000 (83 000) SEK.

Under perioden har Compactor per den 19 januari 2021 emitterat icke säkerställda obligationer om 100 MSEK. Emissionskursen motsvarar en kreditspread om cirka 2,3% och har slutligt förfall i september 2023.

Och per den 19 mars 2021 emitterades icke säkerställda obligationer om 150 MSEK. Emissionskursen motsvarar en kreditspread om cirka 2,0% och har slutligt förfall i september 2023.

Dotterbolaget Fastpartner har erhållit kreditbetyget Baa3 med stabila utsikter från Moody´s, vilket motsvarar en Investment Grade-rating. Dotterbolaget

Fastpartner har förvärvat fastigheten Alderholmen 13:2 i Gävle. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om 9 500 kvm och de årliga hyresintäkterna uppgår till 22 MSEK. Fastpartner tillträdde fastigheten den 1 april 2021.

Dotterbolaget Fastpartner har emitterat icke säkerställda gröna obligationer om 1 250 MSEK, med en löptid om 4 år, under det nyligen etablerade MTN-programmet. Lånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 1,12 procentenheter.

Under det första halvåret 2021 har coronavirusets spridning fortsatt att skapa en osäkerhet kring konjunkturutvecklingen. Compactor följer utvecklingen noga. Under första halvåret av 2021 har hyrorna fortsatt att komma in på normala nivåer och de refinansieringar av lån som dotterbolaget Fastpartner genomfört har varit lyckade.

Efter periodens slut har dotterbolaget Fastpartner emitterat icke säkerställda gröna obligationer om totalt 1 100 MSEK, med en löptid om 4,8 år respektive 6 år, under det nyligen etablerade MTN-programmet. Lånen löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 1,10 respektive 1,28 procentenheter.

Dotterbolaget Fastpartner har beslutet att emittera stamaktier av serie D om 500 MSEK via en företrädesemission som är fullt ut garanterad av Compactor.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se