Kraftig nedgång för Alms resultat

Kraftig nedgång för Alms resultat

Ekonomi

1 mars 2021

Alm Equity redovisar kraftig nedgång i resultat för Q4 2020. Största händelsen under perioden var noteringen av dotterbolaget Svensk Nyttobostäder.

Resultatet för Q4 2020 uppgick till 45 miljoner kronor (306) och påverkades positivt av orealiserade värdeförändringar av förvaltningsfastigheter om 14 miljoner kronor (28).

Nettoomsättningen för perioden blev 851 miljoner kronor (828) och avkastningen på EK landande på 1 procent (28).

Resultatet per stamaktie blev 1,94 kronor (18,79).

Styrelsen föreslår utdelning av 1 preferensaktie per 100 stamaktier genom en fondemission istället för kontantutdelning, vilket motsvarar ett inlösenvärde på 1,20 (1,20) kronor per stamaktie. Styrelsen föreslår vidare 8,40 (8,40) kronor i utdelning kontant per preferensaktie att utbetalas med 2,10 (2,10) kronor kvartalsvis.

VD Joakim Alm fokuserar på noteringen av dotterbolaget Svenska Nyttobostäder i sin kommentar:

– 2020 var året då vi synliggjorde vår affärsmodell och hur vi skapar värden genom noteringen av Svenska Nyttobostäder. ALM Equity har nu definitivt gått från att vara en bostads¬utvecklare till en bolagsutvecklare.

När dotterbolaget ALM Småa Bostads byggrättsportfölj nyligen marknadsvärderades synliggjordes övervärden för ALM Equitys aktieägare på en och en alv miljarder kronor.

– Nästa steg för att synliggöra de värden som finns i koncernen kommer ske genom att vi kommer värdera våra onoterade innehav, säger Joakim Alm.

Fokus för Alm Equitys Affärsområde Förvaltning, efter noteringen av Svenska Nyttobostäder, är att bygga upp en ny stor förvaltningsportfölj.

– Startskottet gick i december när detaljplanen för det stora stadsutvecklingsprojektet Kista Square Garden vann laga kraft. Det projektet drivs av Affärsområde Projektutveckling tillsammans med Klövern och är en stor omvandling av fastigheten från kontor och handel till cirka 1 000 bostäder och ytor för handel, kontor och gym. Affärsområde Förvaltning kommer att tillträda successivt och hela projektet beräknas vara färdigställt 2024. Driftnettot bedöms uppgå till 140 miljoner kronor vilket till exempel motsvarar nästan en fjärdedel av hela Svenska Nyttobostäder, förklarar Joakim Alm.

Av Jörgen Hallström

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se