Kontor med frihet i tid och rum På Krook & Tjäder kopplar man möjligheter och utmaningar till handling. (Foto: Manne Widung)

Kontor med frihet i tid och rum

Arkitektur

24 november 2021

Postcorona och återgång till kontoret. Hur ska vi förhålla oss till ”det nya normala”?

Vad får hybridarbetet för konsekvenser för våra kontorslokaler? Kommer vi behöva mer yta för fler mötesrum eller större avstånd mellan arbetsplatser? Kommer vi behöva mindre yta för att fler jobbar på distans? Så, vad behöver vi göra och hur kan vi räkna hem det?

Utvecklingen har i och med Corona-pandemin förflyttat oss raskt framåt i tiden. På Krook & Tjäder kopplar man möjligheter och utmaningar till handling. Fastighetsägare, företag, arkitekter och medarbetare, hur jobbar vi vidare tillsammans?

Lisa Karlsson, arkitekt och ansvarig inom Kontor på Krook & Tjäder delar med sig av erfarenheter och spaningar.

– Inför en flytt, ombyggnad eller ommöblering blir det allt viktigare att göra en analys av verksamheten, menar Lisa.

Kontoret har allt tydligare blivit en komponent och fysisk samlingsplats för relation, kunskapsöverföring och arbetssätt. Hur lockar vi tillbaka medarbetarna till kontoret? Ur de flesta företags synvinkel är det viktigt att medarbetare samverkar, är kreativa och utvecklar tjänster, produkter m.m. vilket är svårare att göra ensam ”hemma på kammaren”.

Kultur och varumärke

– Varumärke, kultur och identitet är nyckeln för företagets utveckling och framgång, konstaterar Lisa.

Med en företagskultur som attraherar såväl medarbetare som kunder bygger vi starka varumärken. Kultur betyder odla, vilket vi gör i relation med varandra. En utmaning när vi nu arbetar alltmer på distans.

Kontoret är fortsatt en central och avgörande fysisk plats för företagets framgång. Det är här de kreativa lösningarna växer fram. Samhörighet, gemenskap, att ingå i ett sammanhang och att dela samma värderingar är viktiga värden som sker i mötet, vilket kopplar till hälsa, produktivitet och medarbetarens stolthet över sitt arbete.

– När det gäller varumärke och fastighets- eller kontorslokal har arkitektur, läge och kluster över lång tid varit viktiga komponenter och är så även fortsatt framåt, konstaterar Lisa.

Men vi har fler parametrar som bygger varumärke. Klimat står högt på agendan. Långsiktighet och medvetet välja att hyra in sig i miljöcertifierade byggnader har snabbt blivit en hygienfaktor, vilket vi ser genom redan etablerade certifieringar.

Detta utvecklas kontinuerligt med en tydlig koppling till de Globala målen, allas vårt gemensamma och målmedvetna arbete där några av de lite nyare certifieringarna kan nämnas,”Well” med fokus på hälsa och ”NollCO2”.

Framöver kommer medarbetaren kräva mer ”för att ta sig in till kontoret”.

– Service och flexibilitet som inryms i byggnaden eller i det närliggande kvarteret blir allt viktigare för att attrahera, menar Lisa.

Dvs den typ av innehåll som ökat i kölvattnet av Co-workingtrenden.

Fastigheten och kontoret

Flexibilitet och kortare kontrakt har vi sett mer av under de senaste åren. Marknaden är mer oförutsägbar och det svårt att förutspå hur många medarbetare man kommer att vara i en tidshorisont på 5-10 år.

– Kortare kontrakt med mer flexibilitet tex att kunna öka-minska kontorsyta på kort sikt ställer andra krav på utformningen av kontoren, säger Lisa.

För att kunna skapa mer hållbarhet och flexibilitet i våra kontorsbyggnader behöver vi tänka ännu mer delningsekonomi.

Att ha en gemensam konferensavdelning för byggnadens alla hyresgäster är en lösning. Många större kontorsbyggnader har i dag en Co-workingaktör i huset. Det erbjuder en möjlighet för att expandera och minimera ytan likt ett ”gummiband” för hyresgästerna då man vid en temporär ökning av medarbetare eller inför en väntan av ytterligare yta kan hyra in sig hos denna aktör.

Det som kan vara svårt med delade ytor utan en Co-workingaktör är hur ytorna ska faciliteras. Här finns olika lösningar beroende på omfattning och läge.

– Det är inte försvarbart ekonomiskt och absolut inte ur hållbarhetssynpunkt att bygga om kontorsytor i korta livscykler, menar Lisa.

– Vi måste bygga flexibla kontorsytor som håller över tid, både i planlösning och ytskikt. Här måste vi, arkitekter, byggherrar, hyresgäster och övriga inblandade i projekten tillsammans hjälpas åt för att komma framåt. Samverkan mellan flera aktörer kommer att bli allt viktigare för att skapa en gemensam syn och förståelse för hur vi skapar Kontoret 2.0. För både fastighetsägare och företag kommer detta ha en stor påverkan på varumärkesbyggnad, kultur och hur medarbetarna lockas tillbaka till kontoret.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se