Kommunen säljer stort område i centrala Uppsala En visionsskiss över området. Uppe till vänster syns Köttinspektionen, som kommer bevaras liksom byggnaden Busstorget i mitten. (Illustration: Landskapslaget)

Kommunen säljer stort område i centrala Uppsala

Stadsutveckling

15 februari 2022

Uppsala kommun säljer ett omfattande område centralt i staden. Målet är att hitta en köpare som ska bygga förskola, skola, idrottshall, parkeringshus och 22 000 kvadratmeter kommersiella lokaler.

Försäljningen gäller den så kallade ”busstomten” med den den gamla bussdepån i stadsdelen Kungsängen 

Bussarnas verksamhet har redan flyttat och utvecklingen av ”busstomten” går vidare.

Det är mot denna bakgrund som går Uppsala kommun nu går ut med en försäljning av marken genom en markanvisningstävling.

Utvecklingen av området innebär att mer grönytor skapas i de centrala delarna av Uppsala och att området öppnas upp för Uppsalaborna.

Området kommer att försörja innerstaden med skola, förskola och plats för idrott, fritidsklubb och träffpunkt för äldre. Det ska skapas utrymme för 780 grundskoleplatser och 144 förskoleplatser.

Det mobilitetshus som ska byggas i området kommer att utgöra en viktig knutpunkt in mot stadskärnan, med ett stort antal parkeringsplatser.

Här ska även 22 000 kvadratmeter kommersiella lokaler (kontor/centrum) med cirka 2 500 arbetsplatser uppföras. 

Kommunen kommer att hyra lokalerna för förskola och grundskola i stället för att bygga i egen regi. Detsamma gäller för fritidsklubb, träffpunkt för äldre och idrottshall.

Kulturhistoriska byggnader bevaras

Under hösten 2021 påbörjades rivningen på området, ett arbete som beräknas vara färdigt våren 2022.

Navet och Busstornet är kulturhistoriska byggnader som föreslås bevaras. Samma gäller för Köttinspektionen, som inte ingår i försäljningen. Det är också runt denna byggnad som ett torg planeras.

– Uppsala är en stad som berikas av sin mångfald av både gamla och moderna byggnader. Vi bevarar därför de kulturhistoriska byggnader som finns i området samtidigt som vi bygger nytt för en växande stad. Kungsängen har länge behövt en skola och fler offentliga mötesplatser, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

För att få med barnperspektivet har kommunen bland annat arrangerat workshops där barn fått tycka till om hur skolgården ska se ut. Fler workshops för barn kommer att hållas framöver, med fokus på konstprojekt.

– Området kring den gamla bussdepån är idag inhägnat och utgör en barriär mellan innerstaden och Kungsängen. Med den nya utformningen är vår tanke att området ska öppnas upp och Kungsängen kopplas samman med innerstaden, säger Hanna Rickdorff Lahrin, Uppsala kommuns projektledare för området.

Detaljplanen beräknas bli antagen i slutet av 2022, och vinna laga kraft första kvartalet 2023 om den inte överklagas. Byggstart beräknas till slutet av 2023.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se