Ökning i Willhems rapport Mikael Granath, vd, Willhem. Foto: Willhem

Ökning i Willhems rapport

Ekonomi

17 november 2017

Willhem har haft en bra period och siffrorna i rapporten för januari till september lyser svarta.

 

- Resultatet fortsätter utvecklas positivt. I jämförbart bestånd ökade driftnettot med cirka 6 procent, vilket visar på en förbättrad effektivitet. Fastighetsbeståndet har ökat med cirka 3 000 lägenheter i Eskilstuna, Halmstad och Helsingborg. Nyproduktionstakten fortsätter stadigt uppåt. Dessutom utvärderar vi möjligheterna att investera i samhällsfastigheter, säger Willhems vd Mikael Granath i en kommentar.

Delårsrapport januari – september 2017:

  • Marknadsvärdet på fastigheterna var vid utgången av perioden 32 803 Mkr (25 898).
  • Periodens orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till 1 635 Mkr (1 034), vilket motsvarar en värdeökning på 5,1 procent (4,3). Av den orealiserade värdeförändringen avser 834 Mkr en justering till följd av förändrad redovisning av förvaltningsfastigheternas värde i koncernens rapport över finansiell ställning. Orealiserad värdeförändring exklusive justeringen uppgick till 801 Mkr och motsvara en värdeökning på 2,5 procent. Realiserad värdeförändring uppgick till 1 Mkr (9).
  • Intäkterna ökade till 1 500 Mkr (1 092), ökningen motsvarar 37 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder var fortsatt hög och uppgick till 99,6 procent (99,7) och som helhet inklusive lokaler och övriga areor till 98,7 procent (98,9).
  • Driftnettot uppgick till 900 Mkr (636), en ökning med 42 procent. Ökningen i jämförbart bestånd var cirka 6 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 2 483 Mkr (1 638).
  • Den orealiserade värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till 95 Mkr (-143). Resultatet efter skatt uppgick till 1 830 Mkr (1 036).
  • Under perioden har Willhem förvärvat totalt 3 085 lägenheter i Eskilstuna, Halmstad och Helsingborg, till ett totalt fastighetsvärde om 5 197 Mkr.
  • Avtal har tecknats om fastighetsbyte med Framtidenkoncernen i Göteborg. Avtal har också tecknats om förvärv av ytterligare nyproduktion i Helsingborg omfattande 96 lägenheter till ett fastighetsvärde om 229 Mkr.
  • Som ett led i att effektivisera förvaltningen har avtal tecknats om försäljning av ett fastighetsbestånd i Lysekil med 295 lägenheter samt en andel kommersiella lokaler.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se