Klövern: Stabilt resultat inför sammanslagningen – Vi tar ett stabilt resultat för Klövern under det första halvåret med oss in i den integrationsresa som nu startar tillsammans med Corems medarbetare, säger VD Eva Landén.

Klövern: Stabilt resultat inför sammanslagningen

Ekonomi

14 juli 2021

Klövern redovisar ett något lägre förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med Q2 2020. Men sammantaget visar rapporten på stabilitet inför sammanslagningen med Corem.

 

Detta blir Klöverns sista rapport innan bolaget avnoteras från Stockholmsbörsen den 20 juli som en följd av uppköpet av Corem. 

– Klöverns resultat för det första halvåret är stabilt och helt i linje med våra förväntningar. Fastighetsportföljens sammansättning och den diversifierade kundbasen har givit bolaget en stabilitet under pandemin som varit trygg att luta sig mot. Förvaltningsresultatet uppgick till 600 mkr och efter positiva värdeförändringar på fastigheter om 1 094 mkr blev resultatet före skatt 1 850 mkr, säger VD Eva Landén och fortsätter:

Klöverns fastighetsportföljs värde, exklusive omsättningsfastigheter inom Tobin Properties, summerade vid kvartalets utgång till 61,6 miljarder kronor varav utlandsportföljen i Köpenhamn och New York svarade för 19,5 procent.

– Vi tar ett stabilt resultat för Klövern under det första halvåret med oss in i den integrationsresa som nu startar tillsammans med Corems medarbetare. Jag ser framför mig en händelserik avslutning på året där vi nu på allvar kan börja arbeta tillsammans i ett av Nordens ledande kommersiella fastighetsbolag med fokus på tillväxtregioner. Jag ser stora möjligheter med att kunna utveckla Corems och Klöverns fastighetsbestånd genom fortsatta förvärv och investeringar. Detta tillsammans med en solid balansräkning är viktiga faktorer för ett fortsatt långsiktigt värdeskapande, säger Eva Landén.

Summering av Q2 2021 för Klövern:

*Hyresintäkterna uppgick till 801 miljoner kronor (812), en minskning med 1,4 procent mot föregående år.

*Driftnettot uppgick till 534 miljoner kronor (526), en ökning med 1,5 procent mot föregående år.

*Förvaltningsresultatet uppgick till 291 miljoner kronor (294), en minskning med 1,0 procent mot föregående år.

*Resultatet före skatt var 941 miljoner kronor (386).

*Resultatet efter skatt blev 791 miljoner kronor (337), en ökning med 134,7 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 0,67 kronor (0,28).

*Värdeförändringar fastigheter var 688 miljoner kronor (192).

*Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 20,99 kronor (21,80).

Summering av första halvåret 2021 för Klövern:

*Intäkterna uppgick till 1 609 mkr (1 649).

*Driftöverskottet uppgick till 1 058 mkr (1 084).

*Förvaltningsresultatet uppgick till 600 mkr (617).

*Resultatet före skatt uppgick till 1 850 mkr (1 268) och resultatet efter skatt, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till 1 588 mkr (993) motsvarande 1,34 kr (0,89) per stamaktie.

*Investeringarna uppgick till 1 060 mkr. Projektutveckling, inklusive utveckling av byggrätter, bidrog med värdeökningar på fastigheter om 219 mkr (205). Totalt uppgick värdeförändringar på fastigheter till 1 094 mkr (785).

*6 fastigheter tillträddes för 2 333 mkr och 13 fastigheter frånträddes för 700 mkr. Den 30 juni 2021 uppgick det verkliga värdet på Klöverns 342 fastigheter, exklusive omsättningsfastigheter, till 61 557 mkr. Därutöver innehas 9 omsättningsfastigheter vilka är bokförda till ett värde av 1 018 mkr och har ett bedömt verkligt värde uppgående till 1 746 mkr.

*Räntetäckningsgraden uppgick till 2,5 (2,5), belåningsgraden till 51 procent (50) och den justerade soliditeten till 42,2 procent (43,2).

*Substansvärdet per stamaktie (NRV) uppgick till 20,99 kr.

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se