Klövern återuppstår - nytt bolag om tio miljarder – Skapandet av ett bolag dedikerat till bostäder synliggör de värden som finns och genom samarbetet med ALM ökas potentialen ytterligare, säger säger Corems VD Eva Landén.

Klövern återuppstår - nytt bolag om tio miljarder

Transaktion

25 februari 2022

Klövern återuppstår i ny tappning. Corem och ALM Equity bildar ett gemensamt bolag under det välbekanta namnet. Här samlas fastigheter och byggrätter för tio miljarder. Parterna avser att notera bolaget.

Corem och ALM tecknade den 23 november 2021 en avsiktsförklaring att undersöka förutsättningarna för att bilda ett gemensamt förvaltningsbolag.

Parterna har nu ingått ett bindande avtal att bilda ett gemensamt bolag. Bolagets syfte är att utveckla yteffektiva och klimatsmarta hyresbostäder för egen förvaltning.

Fastighetsportföljen kommer omfatta dels förvaltningsfastigheter och dels byggrätter för framtida utveckling. Byggrättsportföljen består av cirka 65 projekt med en sammanlagd potential för cirka 24 000 bostäder.

Geografiskt är tyngdpunkten av projekten belägna i Stockholmsområdet och resterande i framförallt Mälardalen.

Underliggande värde om tio miljarder

De fastigheter och byggrätter som genom avtalet samlas i det gemensamma bolaget har tillsammans ett underliggande fastighetsvärde om tio miljarder. Tillträde planeras att ske under Q2 2022.

För Corem innebär affären att 36 fastigheter med ett samlat marknadsvärde om cirka 5,4 miljarder överförs till det gemensamma bolaget. Resultateffekten bedöms inte ha någon väsentlig påverkan på Corem. Fastigheterna har idag en uthyrbar area om 160 000 kvm med ett årligt hyresvärde om 120 miljoner kronor, samt förväntade byggrätter motsvarande 13 000 bostäder.

För ALM Equity innebär affären att övervärden synliggörs och att man under första halvåret kommer skapa en resultateffekt på cirka två miljarder kronor. Inom ALM Equity kvarstår projektutvecklingsverksamheten inriktad mot privatsidan samt leverans av redan sålda fastigheter till externa förvaltningsbolag. Den kvarvarande projektutvecklingsverksamheten utgörs av närmare 7 000 byggrätter varav 2 350 är i produktion.

Tar namnet Klövern - siktar på börsen

Bolaget kommer utgöras av Corems nuvarande dotterbolag Tobin Properties AB, vilket kommer namnändras för att framåt bedriva verksamheten under namnet Klövern.

Ägandet i det gemensamma bolaget kommer, efter apportemission, vid tillträdet uppgå till cirka 51 procent för Corem och cirka 49 procent för ALM. Avtalet är villkorat av erforderliga myndighetstillstånd samt erforderliga beslut på bolagsstämmor.

Det gemensamma bolaget har som målsättning att skapa tillväxt och kan utökas till att inkludera flera fastighetsägare. Parterna avser att notera det gemensamma bolaget på Nasdaq Stockholm.

– Vi är glada att nu tillsammans med ALM Equity kunna utveckla våra byggrätter ytterligare. Vi ser att det finns stor potential i våra byggrätter vad gäller utveckling av hyresbostäder. Skapandet av ett bolag dedikerat till bostäder synliggör de värden som finns och genom samarbetet med ALM ökas potentialen ytterligare. För Corems del får vi tydligare fokus på kommersiella fastigheter och det kommer att bidra till vår resa mot investment grade, säger Corems VD Eva Landén.

– Det är glädjande att vi tillsammans med Corem nu avtalat om vårt kommande gemensamma förvaltningsbolag som på sikt kommer att bli ett av Sveriges största. Vi är två entreprenöriella bolag med lång erfarenhet, där vår styrka som bostadsutvecklare tillsammans med Corems gedigna erfarenhet av förvaltning, kommer att ge en bra grund. Vi ser fram emot en spännande resa tillsammans med Corem och alla medarbetare i det nya bolaget. Affären visar att ALMs affärsmodell fungerar väl och att vår resa som bolagsbyggare tar ytterligare ett steg framåt, säger Joakim Alm, VD Alm Equity.

Corems rådgivare i samband med försäljningen har varit Walthon Advokater.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se