Ökade intäkter för Np3
Andreas Nelvig, vd, Np3

Ökade intäkter för Np3

Ekonomi

2 maj 2018

I dag kom Np3:s delårsrapport och den visar på flera ökningar, men det finns utrymme för bättre siffror, menar bolagets vd Anderas Nelvig.

Enligt rapporten ökade intäkterna likaväl som att driftsöverskottet steg. Fastighetsvärdet för bolaget summeras till 8,5 miljarder kronor vid kvartalets utgång vilket är en ökning med 30 procent mot jämförande period.

Goda siffror, men bolagets vd Andreas Nelvig kommenterar dessa på följande sätt:

– Tillväxten gjorde att vi ökade våra intäkter med 20 procent och vårt driftöverskott med knappt tio procent. Vi har med andra ord inte fått fullt genomslag på samtliga förvärv och vi har haft höga fastighetskostnader för kvartalet, även mot jämförande period i fjol. Det är ovanligt att det är en snörik vinter samtidigt som det är en kallare vinter än normalåret, men i år hände det. Sundsvall och Luleå har framför allt varit drabbade av den hårda vintern som tillsammans med de större förvärven ger, tillfälligtvis, högre kostnader för kvartalet. Det gjorde att förvaltningsresultatet sjönk något jämfört med fjolåret.

– Blickar vi i stället framåt så hade vi en positiv nettouthyrning i kvartalet på drygt tio miljoner kronor. Vi hade även en minskad vakans om sex miljoner. Intjäningsförmågan visar en ögonblicksbild där intäkterna ökade med tio procent från senaste kvartalet och med 25 procent från föregående år. Förvaltningsresultatet ökade med 15 respektive 27 procent. Per stamaktie gav det ett förvaltningsresultat på 6,92 kronor efter preferensaktieutdelningen.

Av Redaktionen

Faktaruta

NP3:s januari-mars 2018:

  • Intäkterna ökade med 20 procent till 191 mkr (159).
  • Driftöverskottet ökade med 9 procent till 116 mkr (106).
  • Förvaltningsresultatet motsvarade 1,17 kronor/stamaktie (1,29)
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 33 mkr (26).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 77 mkr (79) vilket motsvarar 1,31 kr/stamaktie (1,46).

Källa: NP3

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se