Ökade intäkter för Corem Eva Landén, vd, Corem. Foto: Corem

Ökade intäkter för Corem

Ekonomi

27 april 2018

Första kvartalet för Corem har inletts med att bolaget haft en stark efterfrågan på lokaler samtidigt som de gjort lyckade uthyrningar och har flera pågående förädlingsprojekt.

Intäkterna i kvartalet ökade till 233 miljoner, 4 procent, och förvaltningsresultatet ökar med 6 procent jämfört med samma period förra året. Den underliggande fastighetsrörelsen är stabil med en ökning av det jämförbara driftöverskottet om 3 procent jämfört med för ett år sedan.

Corems finansiella ställning är fortsatt stabil med räntetäckningsgrad på 2,7 gånger och en justerad soliditet på 38 procent.

– Vi ser att tillgången på kapital är god, det var ett stort intresse för den obligation vi gjorde under kvartalet med många nya nordiska investerare. Vi har också gjort en längre finansiering på 7 år med ett kredit-institut. Vårt EPRA NAV, substansvärde per aktie har på ett år ökat med 25 procent och sedan årsskiftet drygt 7 procent, säger bolagets vd Eva Landén i rapporten.

Av Redaktionen

Faktaruta

Delåret för Corem:

  • Intäkterna uppgick till 233 mkr (228).
  • Driftsöverskott för perioden uppgick till 171 mkr (172).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 84 mkr (93).
  • Värdeförändringar fastigheter uppgick till 132 mkr (19) och värdeförändringar derivat påverkade resultatet med 6 mkr (11).
  • Resultat efter skatt uppgick till 256 mkr (200), motsvarande 0,65 kr per stamaktie (0,49).
  • Värdet på fastighetsportföljen uppgick till 11 951 mkr (11 539).
  • Under perioden har två fastigheter förvärvats till ett fastighetsvärde om 176 mkr. Investeringar om 92 mkr har gjorts i ny-, till- och ombyggnationer.

Källa: Corem

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se