K2A i startgroparna för en nyemission

K2A i startgroparna för en nyemission

Ekonomi

14 januari 2020

Genomförs nyemissionen skulle den komma att riktas till svenska och internationella professionella investerare.

K2A har uppdragit åt ABG Sundal Collier AB, Carnegie Investment Bank och Swedbank att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av upp till 1 035 524 stamaktier av serie B genom ett så kallat accelererat ”book building”-förfarande.

Nyemissionen förutsätter att K2A:s styrelse beslutar härom, vilket tillsammans med prissättning och tilldelning bedöms ske innan handeln öppnar på Nasdaq Stockholm klockan 09.00 den 14 januari 2020. Bolaget kommer att informera om utfallet av Nyemissionen i ett pressmeddelande när book building-förfarandet har avslutats.

Sedan bolagets börsnotering och samtida ägarspridning med i huvudsak nyemitterade B-aktier har Bolaget genomfört förvärv av förvaltningsobjekt och omfattningen av pågående projekt har ökat till följd av förvärv av förvaltningsobjekt och att nya projekt tillkommit.

Per 31 mars 2019 omfattade pågående projekt efter dess färdigställande 3 277 bostäder, en uthyrbar yta om 132 467 kvm, en total investering om 4 987 Mkr och ett årligt hyresvärde om 334 Mkr. Efter den 31 mars 2019 och fram till den 31 december 2019 har Bolaget genomfört förvärv av förvaltningsobjekt och nya projekt som, efter projektens färdigställande, innebär att cirka 900 bostäder tillkommit, den uthyrbara ytan ökat med cirka 50 000 kvm, det årliga hyresvärdet ökat med cirka 90 Mkr och den sammanlagda bedömda investeringen ökat med cirka 2 300 Mkr.

Likviden från Nyemissionen avses användas till att finansiera investeringar i den utökade portföljen av pågående projekt, genomföra förvärv av förvaltningsobjekt samt upprätthålla finansiell beredskap för nya investeringar. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra kapitalanskaffningen på ett tids- och kostnadseffektivt sätt och samtidigt öka den institutionella ägarbasen.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se