K2A får drygt 4 500 nya aktieägare – Det är väldigt roligt att intresset från allmänheten att investera i K2A är så stort och att många vill vara en del av vår fortsatta tillväxt med hyresrätter på tillväxtorter, säger Johan Knaust, VD på K2A.

K2A får drygt 4 500 nya aktieägare

Ekonomi

11 juni 2021

K2A:s spridningsemission av B-aktier blev kraftigt övertecknad. Nu tillförs bolaget fler än 4 500 aktieägare.

Det slutgiltiga utfallet i K2A:s sridningsemission av B-aktier, vilken offentliggjordes den 31 maj 2021, visar att anmälningar för teckning av cirka 520 000 B-aktier inkommit, motsvarande cirka 150 MSEK eller 570 procent av de erbjudna B-aktierna.

Teckningskursen har fastställts till 288,17 SEK per B-aktie och antalet B-aktier i erbjudandet har fastställts till 90 900.

Styrelsen i K2A har idag beslutat om tilldelning i enlighet med de tilldelningsprinciper som framgår i informationsmemorandumet som offentliggjordes den 31 maj 2021.

Erbjudandet i sammandrag

Erbjudandet omfattade högst 110 000 nyemitterade B-aktier, dock motsvarande högst 2,5 MEUR (motsvarande cirka 26,2 MSEK), och riktade sig till allmänheten i Sverige.

Teckningskursen om 288,17 SEK per B-aktie har fastställts baserat på den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm under anmälningsperioden, som löpte mellan den 1 juni och den 10 juni 2021, med en rabatt om fem (5) procent.

Syftet med erbjudandet var att ytterligare sprida aktieägandet och bredda investerarbasen i Bolaget för att skapa förutsättningar för en bättre likviditet i handeln med B-aktien.

Starkt utfall

Anmälningar för teckning av cirka 520 000 B-aktier har inkommit inom ramen för erbjudandet, motsvarande cirka 570 procent av de erbjudna B-aktierna.

Då Erbjudandet uppgick till högst 2,5 MEUR (motsvarande cirka 26,2 MSEK) har antalet aktier i Erbjudandet fastställts till 90 900 baserat på den fastställda teckningskursen om 288,17 SEK per B-aktie.

K2A tillförs därmed cirka 26,2 MSEK, före avdrag för emissionskostnader. Erbjudandet medför en utspädningseffekt om cirka 0,48 procent av antalet aktier och cirka 0,24 procent av antalet röster i Bolaget.

Genom erbjudandet ökar antalet aktier i K2A med 90 900 B-aktier, från 18 886 960, varav 13 600 000 B-aktier, till 18 977 860, varav 13 690 900 B-aktier.

Aktiekapitalet ökar med 568 125 SEK, från 118 043 500 SEK till 118 611 625 SEK.

"Står väl rustade"

– Det är väldigt roligt att intresset från allmänheten att investera i K2A är så stort och att många vill vara en del av vår fortsatta tillväxt med hyresrätter på tillväxtorter. Vi står väl rustade att uppnå styrelsens beslutade mål om att tredubbla vår storlek fram till utgången av 2025 till minst 10 000 bostäder eller ett fastighetsvärde överstigande 20 miljarder SEK, kommentarer Johan Knaust, VD på K2A.

Rådgivare Avanza Bank AB (publ) agerar finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB agerar legal rådgivare till K2A i samband med erbjudandet.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se