JM varslar om uppsägningar
Bild: Unsplash

JM varslar om uppsägningar

Ekonomi

27 april 2023

För att dimensionera verksamheten för lägre produktionsvolymer till följd av det försämrade konjunkturläget, har JM lagt varsel för att minska koncernens bemanning.

Den avsevärt minskade bostadsförsäljningen som vi ser i spåren av det försämrade konjunkturläget medför en lägre takt i antal sålda bostäder. Då JM alltid arbetar utifrån strategin att det ska finnas en tydlig efterfrågan för planerade bostadsprojekt är det nödvändigt att anpassa verksamheten till de marknadsmässiga förutsättningar som bedöms råda under överskådlig tid.

Bolaget vidtar nu därför åtgärder för att dimensionera kostnader och bemanning för lägre produktions-volymer och samtidigt skapa förutsättningar för en väl dimensionerad organisation inför ett förbättrat konjunkturläge. Koncernens bemanning anpassas genom en minskning med cirka 200 medarbetare.

– Vi är i ett läge där vi behöver vidta åtgärder för att anpassa våra kostnader till en lägre produktionsvolym under rådande marknadsförutsättningar. Det är mycket tungt att som ett led i det behöva fatta beslut om att minska bemanningen och att medarbetare kommer att drabbas till följd av konjunkturläget, säger Johan Skoglund, VD och koncernchef.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se