Jernhusens utveckling är positiv
Kerstin Gillsbro. Foto: Jernhusen

Jernhusens utveckling är positiv

Ekonomi

25 oktober 2017

I delårsrapporten visar bolagets siffror på en fortsatt positiv trend. Bland annat ökade hyresintäkterna och rörelseresultatet.

 

Jernhusens finansiella utveckling har en fortsatt positiv trend vilket även detta kvartal kan hänföras till hyresintäkter från färdigställda investeringsprojekt. Periodens rörelseresultat före värdeförändringar ökade med tolv procent till 519 (465) miljoner kronor.

– De investeringar vi genomför fortsätter att bidra positivt till vårt resultat. Det ger oss tillförsikt att arbeta vidare med stationsnära stadsutveckling för att främja kollektivt resande i framför allt storstadsområdena. Det starka kreditbetyg A/A-1 vi fick nyligen av Standard & Poor’s gör att vi kan bredda vår bas av investerare när vi går vidare med våra stora projekt, säger Kerstin Gillsbro, vd.

Viktiga händelser under perioden

  • Fastighetsintäkterna uppgick till 1 081 (985) MSEK. Ökningen beror främst på hyresintäkter från färdigställda investeringsprojekt.
  • Rörelseresultatet före värdeförändringar förbättrades med tolv procent och uppgick till 519 (465) MSEK. I jämförbart bestånd uppgick rörelseresultatet före värdeförändringar till 519 (496) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 754 (851) MSEK. Minskningen beror främst på lägre värdeförändringar på fastigheter jämfört med föregående år, 226 (381) MSEK.
  • Det genomsnittliga direktavkastningskravet i portföljen bedöms till 5,9 (6,0) procent. Finansiella poster uppgick till –118 (–67) MSEK.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 566 (520) MSEK och har påverkats av värdeförändringar på derivat om 53 (–203) MSEK och skatt om –122 (–62) MSEK.
  • Investeringar i fastigheter uppgick till 407 (469) MSEK.
  • Fastighetsförsäljningar uppgick till 179 (559) MSEK.
  • Marknadsvärdet på fastigheterna ökade med 454 MSEK till 16 001 (15 547) MSEK. Förändringen beror främst på gjorda investeringar.

Av Redaktionen

 

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se