Jernhusen: Positiv utveckling 2021 – utdelning om 390 mkr – Den relativt snabba återhämtningstakt vi noterade i höstas utgör en god grund att tro att det finns förutsättningar för en ännu snabbare återhämtning när restriktionerna åter lättar, säger Kerstin Gillsbro, VD på Jernhusen.

Jernhusen: Positiv utveckling 2021 – utdelning om 390 mkr

Ekonomi

28 januari 2022

Jernhusens intäkter ökade under 2021 tack vare minskad corona-påverkan. Resultatet ökade kraftigt till följd av värdeökningar och styrelsen föreslår en utdelning om 390 miljoner kronor till ägaren staten.

– Under hösten såg vi en ökande trend i besökssiffrorna för stationerna. Det var glädjande att kunna notera att detta bidrog till förbättrade omsättningssiffror för butiker, restauranger och caféer, vilket i sin tur gett stärkt efterfrågan på våra lokaler, säger bolagets VD Kerstin Gillsbro, och fortsätter:

– Denna uppgång bröts i början av december, i samband med Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer. Den relativt snabba återhämtningstakt vi noterade i höstas utgör dock en god grund att tro att det finns förutsättningar för en ännu snabbare återhämtning när restriktionerna åter lättar. Samhället anpassar sig allt fortare till det nya normalläget. På Jernhusen arbetar vi hela tiden aktivt för att hitta konstruktiva lösningar tillsammans med våra befintliga och presumtiva hyresgäster.

Summering av 2021 för Jernhusen:

*Fastighetsintäkterna ökade med 5 procent vilket främst beror på en mindre påverkan av coronakrisen än föregående år.

*Förvaltningsresultatet ökade med 15 procent, främst till följd av högre intäkter och lägre administrationskostnader jämfört med föregående år.

*Värdeförändring på fastigheterna uppgick till plus 6,3 procent av fastigheternas marknadsvärde. Värdeförändringen beror främst på sänkta direktavkastningskrav.

*Periodens resultat ökade kraftigt till följd av periodens positiva värdeförändringar för fastigheter i jämförelse med den negativa påverkan föregående år till följd av coronakrisen.

*Vid en extra bolagsstämma i Jernhusen AB under november beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag att till ägaren dela ut 169 MSEK.

*I december emitterade Jernhusen gröna obligationer om totalt 500 MSEK i syfte att finansiera hållbara fastigheter och projekt.

I december togs nästa steg i utvecklingen av området runt Centralstationen i Göteborg genom bildandet av ett gemensamt bolag mellan Jernhusen och NCC för utvecklingen av Park Central.

*Styrelsen föreslår årsstämman 2022 en utdelning om 390 MSEK.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se