Jernhusen levererar 169 miljoner i utdelning till staten Statskassan tillförs 169 miljoner i utdelning från Jernhusen. Efter att ha följt utvecklingen kring pandemins effekter anser nu styrelsen att utdelning kan göras.

Jernhusen levererar 169 miljoner i utdelning till staten

Ekonomi

12 oktober 2021

Jernhusen styrelse föreslår utdelning om 169 miljoner kronor för räkenskapsåret 2020 till bolagets ägare - svenska staten.

Beslutet väntas tas vid en extra bolagsstämma den 3 november 2021

På årsstämman i april 2021 lämnades ingen utdelning med hänvisning till osäkerhet kring coronakrisens effekter.

Styrelsen har noggrant följt coronakrisens konsekvenser för Jernhusen, för samhället i stort och för bolagets hyresgäster.

Osäkerheten om krisens effekter har nu minskat och Jernhusens finansiella ställning är stark. Styrelsen har därför beslutat att föreslå utdelning för räkenskapsåret 2020.

Till den extra stämmans förfogande står balanserade vinstmedel inklusive årets resultat om sammanlagt 3 658 351 862 kronor.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt: till aktieägaren utdelas totalt 169  000 000 kronor och till ny räkning överförs 3 489 351 862 kronor.

Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 42,25 kronor per aktie. Utdelningen är planerad att utbetalas den 8 november 2021.

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen.

Jernhusen ägs av svenska staten och har 186 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 147 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde om 18,3 miljarder kronor.

Jernhusen innehar en officiell rating från Standard & Poor’s om A/A-1 med ”stable outlook”.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se