Inför bostadsgaranti för äldre

Inför bostadsgaranti för äldre

Bostäder

13 januari 2021

Kommunen har beslutat att införa bostadsgaranti för äldre. Garantin gäller bland annat för äldre som ansökt om bostadsanpassning.

Det är Växjö kommun som vill att de äldre ska känna sig trygga och inte stå utan bostad.

Garantin gäller för ett anpassat boende och för personer som uppfyller något av följande kriterier:

  • Omsorgstagare över 85 år med minst tio beviljade hemtjänsttimmar
  • Omsorgstagare med visst omvårdnadsbehov, otillgänglig bostad och som upplever en otrygghet, men som fått avslag på ansökan till särskilt boende
  • Omsorgstagare som ansökt om omfattande bostadsanpassning (över 50 000 kronor) kan istället erbjudas en tillgänglig bostad
  • Omsorgstagare som bott ihop med make/maka på särskilt boende där den respektive avlidit och omsorgstagaren själv inte är i behöv av särskilt boende

- Den här garantin gör det möjligt även för omsorgstagare som inte har behov av ett särskilt boende att få en anpassad bostad. Ett tryggt, säkert och anpassat boende blir viktigare ju äldre man blir. Eftersom särskilt boende är en egen vårdform för de allra sjukaste omsorgstagarna vill vi kunna ge ett alternativ, säger Anna Zelvin (KD), vice ordförande i omsorgsnämnden.

Förutom det införs även en åldersanpassning av köpoängen i den kommunala bostadskön. I praktiken innebär det att köpoängen ökar vart femte år, från 60 års ålder. Vid 85 års ålder är till exempel den åldersanpassade köpoängen dubblad. Köpoängen gäller seniorbostäder och trygghetsboende.

- Det här är bra, konkreta åtgärder som vi hoppas kan bli verkstad inom kort. Vi ska inte glömma bort att vi fortfarande har ett behov av fler seniorbostäder, tillgängliga bostäder och trygghetsboenden. Vi jobbar aktivt med att fler bostäder ska byggas i hela kommunen. Fler äldre behöver också ställa sig i bostadskö, säger Magnus P Wåhlin (MP), ledamot i Växjöbostäders styrelse.

- Beslutet har vi tagit fram i en parlamentarisk grupp där vi varit åtta partier som tillsammans enats om åtgärderna. För att vi ska veta om garantin fungerar vill vi att den utvärderas efter ett år, säger Tomas Thornell (S), kommunalråd i Växjö kommun.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se