Idag inleds acceptperioden för Corems bud på Klövern
Med Rutger Arnhult som storägare i båda bolagen, tar nu Corem och Klövern nästa steg mot samgående.

Idag inleds acceptperioden för Corems bud på Klövern

Transaktion

14 maj 2021

Idag startar accpetperioden för Corems bud på Klövern. Budet är totalt värt nästan 19,8 miljarder kronor.

Den 29 mars 2021 lämnade Corem Property Group AB ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Klövern AB att förvärva samtliga utestående stamaktier av serie A, stamaktier av serie B samt preferensaktier i Klövern mot vederlag i form av nyemitterade aktier i Corem, vilket justerades den 19 april 2021 avseende stamaktier av serie B i Klövern.

Efter justeringen är budet totalt värt 19 780 miljoner kronor. Ägare av stamaktie av serie A och serie B i Klövern erbjuds för varje aktie 0,88 nyemitterade stamaktier av serie A respektive serie B i Corem .

Erbjudandehandlingen har nu godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Acceptperioden för erbjudandet inleds idag den 14 maj 2021 och avslutas den 11 juni 2021.

Resultatet av erbjudandet kommer att offentliggöras genom pressmeddelande omkring den 14 juni 2021.

Utbetalning av vederlag förväntas påbörjas omkring den 17 juni 2021. Utbetalning av vederlaget kommer att påbörjas snarast efter att Corem har offentliggjort att villkoren för erbjudandet är uppfyllda eller i annat fall har beslutat att fullfölja erbjudandet.

Corem förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden för erbjudandet och att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlaget.

Konkurrensverket beslutade den 28 april 2021 att lämna Corems förvärv av Klövern och sammanslagningen av bolagen utan åtgärd.

Corems styrelse ser flera tydliga fördelar med ett sammangående med Klövern:

*Möjlighet att vara med på ett framtida gemensamt värdeskapande  med en kombination av starka kassaflöden, bred projektportfölj och förstärkt kundbas.

*Affären skapar synergier som uppskattas till cirka 200 miljoner kronor årligen.

*Storleken på det sammanslagna bolaget förväntas leda till ett utökat intresse från såväl svenska som utländska investerare och skapar förutsättningar för en förbättrad kreditprofil med målsättningen att erhålla en rating motsvarande investment grade.

*Därtill skapas en koncern med en affärsdriven och erfaren organisation.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se