Hundratals lägenheter planeras i Umeå Längs Tegsvägen planeras för cirka 250 nya lägenheter. Detaljplanen för området har antagits av byggnadsnämnden. Illustration Arkinova.

Hundratals lägenheter planeras i Umeå

Stadsutveckling

20 maj 2022

Vid korsningen Tegsvägen och Norra Obbolavägen, där Expo ligger idag, planeras för två nya stadskvarter. 

Detaljplanen som antagits av byggnadsnämnden skapar förutsättningar för cirka 250 nya lägenheter i hus med upp till sex våningsplan. I bottenvåningarna planeras för inslag av verksamheter.

Längs Tegsvägen planeras för cirka 250 nya lägenheter. Detaljplanen för området har antagits av byggnadsnämnden. Illustration Arkinova.

Längs Tegsvägen planeras för cirka 250 nya lägenheter. Detaljplanen för området har antagits av byggnadsnämnden. Illustration Arkinova.

– Det här är en viktig del i den omvandling av Teg som påbörjats. När ringleden är klar kommer motorvägen på Teg att byggas om till en stadsgata och ge plats för 4 000 nya Tegsbor. Även Tegsvägen ska anpassas och successivt byta skepnad från trafikled till stadsgata. Det skapar förutsättningar för fler bostäder och ger fotgängare och cyklister en mer framträdande plats i gaturummet, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Planområdet är uppdelat i två kvarter, varav det ena kvarteret är kommunalägt och det andra är privatägt. Detaljplanen medger byggrätt för bostäder i stadskvarter med inslag av verksamheter i bottenplan. En del av lägenheterna kommer att ha 5 rum för att möjliggöra för större familjer att bo där. Minst 100 respektive 200 m2 av bottenplanen ska upplåtas för så kallade centrumskapande verksamheter.

Byggnadshöjder inom planområdet har anpassats så att de trappar ned mot Yrkesvägen. Tillåtna byggnadshöjder varierar från 10 och 18 meter vilket motsvarar 3–6 våningsplan med möjlighet att inreda vindsvåningar. Byggrätter är placerade med tyngdpunkt mot Tegsvägen för att uppnå goda ljusinsläpp inom planområdet och avskärma innergårdarna från buller.

– Buller är en utmaning när det ska byggas nära högtrafikerade vägar och påverkar utformningen. Här blir det stora och rätt slutna kvarter för att skapa bullerskyddade och barnvänliga innergårdar. I detaljplanen finns olika bestämmelser för att lätta upp utformningen och som bidrar till en levande stadsmiljö, säger Ulrik Berg (M) vice ordförande i byggnadsnämnden.  

Bostadsentréer ska utformas med trä och glas mot allmän plats. Fasader som är längre än 60 meter ska delas upp vertikalt. Vid varje fasaduppdelning ska byggnaden förses med ny kulör, samt förses med en takutformning som bryter av mot det intilliggande. Varje fasaduppdelning ska utformas med en unik fönstersättning, gestaltning av entréer, trapphus, balkonger, burspråk och sockelvåningar. Bestämmelserna ger betraktaren en känsla av att kvarteret består av flera sammanbyggda fastigheter.

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se