Hufvudstadens återköp av egna aktier

Hufvudstadens återköp av egna aktier

Ekonomi

11 september 2020

Styrelsen för Hufvudstaden har beslutat att utnyttja bemyndigandet från årsstämman den 19 mars 2020 om återköp av egna aktier.

Återköp av aktier får ske under perioden från och med den 11 september 2020 fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen. Återköp får ske med ett sammanlagt belopp om högst 500 miljoner kronor, dock förutsatt att koncernens soliditet inte får underskrida koncernens målsättning om 40 procent efter återköpen.

Återköpen får omfatta högst så många aktier av serie A att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av totalt antal aktier i bolaget. Återköp ska ske på Nasdaq Stockholm, i enlighet med Nasdaq Stockholms emittentregelverk, inom vid var tid registrerat kursintervall mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Syftet med återköpen är att justera kapitalstrukturen för att därigenom skapa ökat värde för bolagets aktieägare. I förlängningen kan bolagets innehav av egna aktier komma att användas som likvid vid, eller för att finansiera, förvärv av företag eller fastighet. Koncernens finansiella ställning bedöms även efter de beslutade återköpen av aktier vara stark och ge handlingsfrihet att fortsätta utveckla verksamheten.

Hufvudstaden innehar vid tidpunkten för detta pressmeddelande 5 006 000 egna aktier, motsvarande 2,4% av totalt antal aktier.

Företrädare för L E Lundbergföretagen har lämnat följande utfästelse. För den händelse återköp av aktier skulle ske i sådan utsträckning att L E Lundbergföretagen med närstående uppnår mer än 90 procent av samtliga röster i bolaget och under förutsättning att L E Lundbergföretagen inte avyttrar några aktier, är L E Lundbergföretagen berett att omvandla C-aktier till A-aktier i sådan omfattning att den angivna gemensamma röstandelen understiger 90 procent.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se