Hufvudstaden storökar första halvåret NK-varuhuset är ett av Hufvudstadens flaggskepp. Foto: Hufvudstaden

Hufvudstaden storökar första halvåret

Ekonomi

21 augusti 2018

Fastighetsbolaget visar upp en stark rapport för det första halvåret. Bland annat ökar resultatet med närmare miljarden.

 

Fastighetsförvaltningens nettohyror uppgick under perioden till 887,6 mnkr (859,1). Bruttoresultatet uppgick till 647,6 mnkr (623,3). Det högre resultatet förklaras främst av högre bruttohyror vid omförhandlingar, nyuthyrningar och indexuppräkning.

Bruttohyrorna har påverkats av visst intäktsbortfall hänförligt till pågående projekt, främst i NK-varuhusen.

Koncernens resultat efter skatt uppgick till 2 575,1 mnkr (1 624,9). Ökningen förklaras främst av högre orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet samt omräkning av uppskjuten skatt till följd av sänkt bolagsskatt.

Den totala investeringen i fastigheter och inventarier under perioden var 324,3 mnkr (271,2). Under senare år har bolaget intensifierat satsningen på utvecklingsprojekt. För närvarande uppgår pågående och planerade projekt till cirka 3 mdkr. Större projekt presenteras i tabellen nedan.

Av Redaktionen

Faktaruta

Hufvudstadens första halvår 2018:

  • Bruttoresultatet från fastighetsförvaltningen ökade med 4 procent och uppgick till 648 mnkr (623), vilket främst förklaras av högre hyresintäkter.
  • Fastighetsförvaltningens nettoomsättning var 888 mnkr (859), en ökning med 3 procent.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 2 575 mnkr (1 625), motsvarande 12,48 kronor per aktie (7,88). Ökningen förklaras främst av högre orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet samt omräkning av uppskjuten skatt till följd av sänkt bolagsskatt.
  • Fastighetsbeståndets marknadsvärde uppgick till 42,1 mdkr (39,7 vid årsskiftet), vilket ger ett substansvärde om 161 kronor per aktie (152 vid årsskiftet). Periodens orealiserade värdeförändring var 2 038 mnkr (1 518).
  • Soliditeten uppgick till 63 procent (62), nettobelåningsgraden till 15 procent (15) och räntetäckningsgraden var 10,5 gånger (9,0).
  • Hyresvakansgraden vid periodens slut var 4,2 procent (4,3). Exklusive pågående utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 2,8 procent (2,2).

Källa: Hufvudstaden

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se