Hufvudstaden fortsätter i positiv riktning I slutet av Q4 2021 tecknade Hufvudstaden två nya större hyreskontrakt i Nordstan, Göteborg. Dels med Stadium Outlet för en butik om cirka 1 900 kvm i Femman (bilden), dels med Sitowise för ett kontor om 1 500 kvm på Nils Ericsonsgatan.

Hufvudstaden fortsätter i positiv riktning

Ekonomi

18 februari 2022

Hufvudstadens återhämtning under 2021 fortsatte i fjärde kvartalet med ökade hyresintäkter, ökat förvaltningsresultat och minskad vakansgrad. Aktieutdelningen höjs, men blev lägre än analytikernas förväntan.

Hufvudstadens utveckling fortsatte alltså i positiv riktning under Q4 2021. 

Styrelsen föreslår en utdelning på 2,60 kronor per aktie – en höjning från 2,50 kronor föregående år. Men analytikerna hade i snitt väntat sig en utdelning på 3,29 kronor per aktie enligt Infronts sammanställning.

Efter de tuffa pandemieffekterna under 2020 ser nu bolaget positivt på framtiden.

"Hufvudstadens finansiella ställning är stark med goda förutsättningar att fortsätta utveckla våra fastigheter och marknadsplatser. Pandemin har sannolikt påskyndat samhällsförändringar men vår övertygelse är att människor även i framtiden kommer vilja och behöva mötas, både i arbets- och privatliv. Det personliga mötet skapar möjligheter till utbyte av idéer, innovation och affärer samt kultur och upplevelser. Kontor, butiker och restauranger i centralt belägna fastigheter i Sveriges två största städer bedöms därför fortsatt vara attraktiva och vi är övertygade om att vår affärsmodell över tid skapar förutsättningar för en god resultatutveckling", skriver Hufvudstaden i bokslutet.

Utfallet av koncernens omförhandlingar har varit positivt för kontor och negativt för butikslokaler. Totalt har under året 42 600 kvadratmeter omförhandlats till ett hyresvärde av 231 miljoner kronor. I genomsnitt resulterade omförhandlingarna i en hyresökning om cirka 5 procent.

Summering av Q4 2021 för Hufvudstaden:

*Hyresintäkterna uppgick till 488,4 miljoner kronor (453,9), en ökning med 7,6 procent mot föregående år.

*Den totala nettoomsättningen steg till 703,0 miljoner kronor (462,5).

*Förvaltningsresultatet, rörelseresultatet före jämförelsestörande poster och värdeförändringar, steg till 321,2 miljoner kronor (285,9), en ökning med 12,3 procent mot föregående år.

*Resultatet före skatt var 2 127,7 miljoner kronor (-605,4). Här ingår värdeförändringar på fastigheter med 1 844,1 miljoner kronor (-859,7) och jämförelsestörande poster på noll miljoner kronor (1,2).

*Resultatet efter skatt blev 1 684,2 miljoner kronor (-458,9).

*Resultat per aktie hamnade på 8,33 kronor (-2,27).

*Styrelsen föreslår en utdelning på 2,60 kronor per aktie (2,50), en ökning med 4,0 procent.

*Substansvärdet, mätt som EPRA NTA, steg till 188 kronor (173) vid årsskiftet, en ökning med 8,7 procent.

*Hyresvakansgraden vid årsskiftet var 7,3 procent (8,2).

*Exklusive pågående utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 5,9 procent (6,7).

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se