Här är Amastens nya miljardköp Foto:- Pixabay

Här är Amastens nya miljardköp

Transaktion

6 maj 2019

Bolaget har ingått ett avtal som inte bara innebär ett nytt storköp. Nu får bolaget en ny stark och tongivande ägare.

Amasten har idag ingått en avsiktsförklaring med ICA-handlarnas Förbund Finans AB om förvärv av Urbano AB med betalning genom nyemitterade aktier i Amasten.

Avsiktsförklaringen ger Amasten en exklusiv rätt att förhandla med ICA-handlarnas förbund om att ingå slutligt avtal och förvärva samtliga aktier i Urbano.

Urbano äger, genom dotterbolag, en fastighetsportfölj bestående av bostadsfastigheter i Nyköping, Nynäshamn, Upplands Väsby, Örebro, Växjö och Gävle om cirka 2 600 lägenheter med ett fastighetsvärde per 31 mars 2019 om cirka tre miljarder kronor.

I enlighet med avsiktsförklaringen ska Amasten förvärva aktierna i Urbano för en köpeskilling om 978 500 000 kronor. Urbano ska enligt avsiktsförklaringen genomföra en vinstutdelning inför Amastens förvärv så att konsoliderat eget kapital i Urbano med dotterbolag motsvarar köpeskillingen vid förvärvstidpunkten.

Parternas avsikt är att Amasten ska överta Urbanos externa finansiering om cirka 1,8 miljarder kronor.

I enlighet med avsiktsförklaringen ska Amasten äga rätt att kvitta köpeskillingen mot 190 miljoner nyemitterade stamaktier av serie A, vilka således ska emitteras till en teckningskurs om 5,15 kronor per aktie.

Teckningskursen motsvarar 95,1 procent av den volymviktade genomsnittliga betalkursen som bolagets stamaktier har handlats till på Nasdaq First North Premier Stockholm under de närmaste trettio handelsdagar som föregått undertecknandet av avsiktsförklaringen.

Parterna avser att ingå bindande överlåtelseavtal under maj 2019, villkorat av Årsstämmans beslut om antagande av Bemyndigandet.

Tillträde förväntas ske den 1 juli 2019.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se