Höjvall storköper igen – över 210 miljoner Jan-Erik Höjvall, vd, Amasten. Foto: Amasten

Höjvall storköper igen – över 210 miljoner

Transaktion

16 april 2019

De förvärvade fastigheterna omfattar 220 lägenheter och 17 381 kvadratmeter med hyresintäkter om 16,9 miljoner kronor per år.

 

Amasten har idag avtalat om att köpa elva bostadsfastigheter och en tomt i Köping. Transaktionen sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 216 miljoner kronor. Fastigheterna beräknas tillträdas 2 september och säljare är Sterner Stenhus Fastigheter.

– Vi ökar vårt fastighetsbestånd i Mälardalen i linje med vår fastslagna strategi, säger Jan-Erik Höjvall, vd Amasten.

Sterner Stenhus Fastigheter AB röstmässiga ägarandel i Amasten Fastighets AB uppgår idag till 18 procent. Med anledning av Sterner Stenhus Fastigheter AB:s närståendeställning till Amasten är transaktionen villkorad av bolagsstämmans godkännande.

 Fastigheternas uthyrningsgrad uppgår till 98,6 procent och den viktade direktavkastningen bedöms uppgå till 4,7 procent. Samtliga villkor för transaktionen kommer presenteras i samband med kallelse till ordinarie bolagsstämma vilken kommer offentliggöras inom kort.

Den preliminära köpeskillingen för aktierna i de fastighetsägande bolagen uppgår till 107 miljoner kronor. Utöver bankfinansiering erlägger Amasten (i) 103 miljoner kronor i form av nyemitterade stamaktier i Amasten till en överenskommen teckningskurs om 5,15 kronor per stamaktie (ii) resterande del erläggs kontant. Avdrag för latent skatt uppgår till 5 miljoner kronor.

Den slutgiltiga köpeskillingen ska motsvara den preliminära köpeskillingen med justeringar för förändringar i det egna kapitalet på tillträdesdagen. Eventuella justeringar i den preliminära köpeskillingen ska regleras kontant.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se