Hemsö årsredovisning klar

Hemsö årsredovisning klar

 

7 mars 2016

Resultatet efter skatt för 2015 uppgick till 1 350 mkr och är Hemsös bästa någonsin. Driftnettot på 1 476 mkr och 959 mkr i förvaltningsresultat bidrar till detta

VD Per Berggren har ordet:

-När jag summerar 2015 kan jag konstatera att vi under året gjort vårt bästa resultat hittills. Många strategiska pusselbitar har fallit på plats. Det renodlingsprojekt av fastighetsportföljen som påbörjades 2014 slutfördes, projektportföljen har haft önskad utveckling, vi har gjort en del organisatoriska förändringar för att anpassa verksamheten till marknadens förväntningar och vi har fått ratingen ”A-” av Standard & Poor’s. Bolaget har en god intjäningskapacitet och stabila finanser. Jag är stolt över Hemsö och våra drivna och kompetenta medarbetare.

Starkt resultat

Resultatet efter skatt för 2015 uppgick till 1 350 mkr och är Hemsös bästa någonsin. Driftnettot på 1 476 mkr och 959 mkr i förvaltningsresultat bidrar till detta. Arbetet med att skapa ett effektivare och attraktivare Hemsö är en ständigt pågående process och vi har under året bland annat minskat kostnaderna för inköp, energi och administration. Att äga fastigheter är en kapitalintensiv verksamhet och räntekostnader är den enskilt största kostnadsposten. Arbetet med att säkerställa en långsiktigt stabil kapitalstruktur till lägsta möjliga kapitalkostnad är därför viktigt för vår framgång. I mars erhöll Hemsö ratingen A- från Standard & Poor’s vilket medfört att vi har ökat vår tillgång på kapital och därmed sänkt våra finansieringskostnader ytterligare. Ratingen är dessutom ett kvitto på Hemsös kvalitet, stabilitet och goda framtidsutsikter.

Viktiga organisationsförändringar

Under året har två större omorganisationer skett i koncernen. Med start första januari blev Teknik och Service en egen enhet inom organisationen. Målsättningen var att skapa en effektivare drift av fastigheterna och samtidigt säkra att hållbarheten är central i verksamheten. För att än bättre kunna möta framförallt svenska kommuners behov av nya samhällsfastigheter skapade vi under året en ny organisation för projektutveckling inom Hemsö. Förändringen gäller från och med den första januari 2016 och medför än bättre förutsättningar för Hemsö att arbeta nära hyresgästerna och samtidigt effektivt kunna möta kommuners och regioners behov av nya samhällsfastigheter.

Nya förutsättningar på en hårdnande marknad

Den demografiska utvecklingen gör att både kommuner och privata operatörer har ett ökande behov av samhällsfastigheter. Höstens stora flyktingströmmar har drivit på efterfrågan ytterligare på bland annat skolor och vårdfastigheter. Det innebär att behovet av att utveckla nya samhällsfastigheter ökat. På den svenska transaktionsmarknaden har konkurrensen om befintliga samhällsfastigheter hårdnat med stigande priser som följd. Även i Tyskland och Finland ökar konkurrensen. Hemsös långa erfarenhet av samhällsfastigheter kombinerat med en stark lokal förankring gör att vi trots detta har kunnat genomföra en rad förvärv som bidrar till en än mer lönsam portfölj. Stadig tillväxt i beståndet Den långsiktiga strategi som beslutades vid Hemsös bildande är i grunden oförändrad och jag är stolt över hur väl bolaget levererar. Årets utveckling av fastighetsbeståndet bevisar återigen att strategin är rätt. Värdet på beståndet uppgick vid årsskiftet till 26,5 mdkr. Under året har Hemsö investerat 2 202 mkr varav 1 048 i ny-, till- och ombyggnation och 1 154 mkr i förvärv. Förvärven har framförallt genomförts i Finland och Tyskland. Hemsös position och varumärke har stärkts ytterligare på dessa marknader. I Sverige har vi utökat beståndet genom förvärv, bland annat av vårt första trygghetsboende på den svenska marknaden, men också genom ett flertal färdigställda projekt.

Projektutveckling

Som ett komplement till förvärven arbetar Hemsö med projektutveckling, ofta i nära samarbete med kontrakterade hyresgäster. Vi säkerställer genomgående en låg risk i projekten, vilket bland annat innebär att ett projekt aldrig påbörjas utan att majoriteten av de planerade ytorna är uthyrda. Hemsö är en uppskattad projektpartner hos kommuner. Vi har bland annat genomfört en rad ny- och ombyggnationer av skolor, projekt som ytterligare stärkt Hemsös kunskap om utveckling av utbildningsmiljöer. Hemsö uppför sedan tidigare tillsammans med SveaNor två större Life Sciencefastigheter i Huddinge utanför Stockholm. Under 2015 bildade vi det gemensamma projektutvecklingsbolaget Vitartes som är specialiserat på projektutveckling av Life Sciencefastigheter. Vitartes har flera intressanta projekt i portföljen, däribland en Life Sciencebyggrätt i anslutning till Nya Karolinska Sjukhuset och en planerad byggnation vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Vi är såklart väldigt glada över att vara en del i Sveriges och Nordens pågående satsning på Life Science.

Fokus på hållbarhet

Under året har vi tagit beslut om att fördjupa Hemsös hållbarhetsarbete och har valt att kommunicera hållbarhet även i affärsidén. Etik, moral samt sociala och miljömässiga aspekter har alltid varit viktiga delar i Hemsös verksamhet. Årets översyn av hållbarhetsmålen har bidragit till att vi nu har än mer konkreta miljömål för våra fastigheter, till exempel vad gäller krav på miljöcertifieringar, minskad energianvändning och minimering av deponiavfall. Vi har även beslutat att minst tio mdr av fastighetsportföljen år 2020 ska vara finansierad med gröna obligationer. Vad gäller sociala hållbarhetsmål ska Hemsö bland annat skapa arbetstillfällen för personer som står långt från arbetsmarknaden samt verka för ökad mångfald. När flyktingsituationen var som mest kritisk under hösten upplät vi under ett år framåt en skola kostnadsfritt till migrationsverket. Vi har också valt att samarbeta med BRIS för att stödja deras insatser för barn i svåra situationer. Bra förutsättningar för 2016 Vi har ett av Hemsös bästa år i ryggen och med de förändringar vi har genomfört ser jag fram mot att under 2016 kunna erbjuda ett ännu bättre Hemsö. Efterfrågan på samhällsfastigheter kommer att öka och Hemsö har vad som krävs för att möta kommande behov. Vi är redo att göra det vi är bäst på, att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter.

Hela rapporten kan läsas här

Visste du att vi har en konferens som tar upp Göteborgs fastighetsutveckling? se konferens: Göteborg 2035: 262 miljarder i utvecklingspotential .

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se

Källa:

Pressmeddelande Hemsö