Hemblas stora miljardökning Svein Erik Lilleland, vd, Hembla. Foto: Hembla

Hemblas stora miljardökning

Ekonomi

18 februari 2019

Hemblas rapport för 2018 visar på stora ökningar. Bland annat ökade resultatet med över en och en halv miljard kronor.

Hembla redovisar för fjärde kvartalet 2018 ett ökat resultat efter skatt uppgående till 598 miljoner kronor jämfört med 350 miljoner kronor för fjärde kvartalet i fjol.

För helåret 2018 uppgick resultatet efter skatt till 3 308 miljoner kronor jämfört med 1 579 miljoner kronor samma period föregående år.

Vinsten per aktie efter skatt uppgick till 37,31 kronor (20,34). Det justerade egna kapitalet (EPRA/NAV) ökade med 30 procent jämfört med fjärde kvartalet i fjol och uppgick vid periodens slut till 166,88 kronor/aktie (127,90).

– Under helåret 2018 har Hembla fått en betydande ökning av värdet från både lägre avkastningskrav och förbättring av driftnettot. Vi tror att båda dessa faktorer härstammar från vår affärsmodell, det vill säga förbättring av driftnettot genom högre intäkter från renoverade lägenheter och lägre kostnader som ett resultat av vår investeringsplan. Det lägre avkastningskravet är huvudsakligen marknadsdrivet, baserat på starkt investerarintresse i vårt segment, men kommer också från vår affärsmodell där vi ständigt förbättrar våra bostadsområden och därigenom ökar deras attraktivitet, säger bolagets vd Svein Erik Lilleland i en kommentar.

Av Redaktionen

Faktaruta

Hemblas 2018

  • Hyresintäkterna ökade till 1 787 Mkr (1 473)
  • Driftnettot ökade till 931 Mkr (774)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 302 Mkr (357)
  • Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 3 737 Mkr (1 599)
  • Värdeförändringar finansiella instrument uppgick till -21 Mkr (-9)
  • Resultatet före skatt ökade till 4 001 Mkr (2 014)
  • Resultatet efter skatt ökade till 3 308 Mkr (1 579)
  • Vinst per aktie uppgick till 37,31 kr (20,34) före utspädning, och uppgick till 37,23 kr (20,24) efter utspädning

Källa: Hembla

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se