Heimstaden siktar på nytt preferensaktieslag Heimstaden med CEO Patrik Hall avser att införa ett nytt preferensaktieslag.

Heimstaden siktar på nytt preferensaktieslag

Ekonomi

8 mars 2022

Inför årsstämman den 7 april föreslår Heimstaden införande av ett nytt preferensaktieslag samt bemyndigande för emission av stamaktier samt befintliga och nya preferensaktier.

Genom den föreslagna bolagsordningsändringen införs ett nytt preferensaktieslag, preferensaktier av serie B. De nya preferensaktierna av serie B föreslås berättiga till en initial utdelning uppgående till 10 kronor årligen, fördelat på fyra kvartalsvisa lika stora utbetalningar.

Utdelningen föreslås vidare omräknas vartannat år baserat på utvecklingen av den tvååriga räntan för ränteswap-transaktioner i svenska kronor (”SKSW2” som den publiceras på Bloomberg screen).

Syftet med omräkningsbestämmelsen är att utdelningen ska följa utvecklingen av marknadsräntorna och därigenom över tid utgöra ett attraktivt instrument för investerare, oavsett utvecklingen på marknadsräntorna.

De nya preferensaktierna av serie B föreslås rankas jämsides (pari passu) med de befintliga preferensaktierna och således före stamaktierna vad avser företrädesrätt till utdelning och utskiftning i händelse av bolagets upplösning.

Till årsstämman förslås vidare bemyndigande att emittera stamaktier, preferensaktier och preferensaktier av serie B.

Heimstaden bedömer att förutsättningarna är goda för en fortsatt tillväxt genom investeringar i bostadsfastigheter i linje med bolagets långsiktiga strategi.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för Heimstaden att anskaffa kapital eller refinansiera inom ramen för befintlig kapitalstruktur (inklusive enligt en accelererad tidplan) som ett led i bolagets arbete med att fortsätta sin tillväxt, bl.a. genom förvärv och investeringar i befintligt bestånd (såväl direkt som indirekt) samt för att uppnå en mer ändamålsenlig kapitalstruktur och ägarspridning.

Förslaget avser emission av aktier med eller utan företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se